Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

POS - POTICANA STANOGRADNJA U OPĆINI FUŽINE

Općina Fužine uključila se u projekt društveno poticane stanogradnje koja će omogućiti građanima riješavanje stambenog pitanja te  zadovoljavanje stambenih potreba izgradnjom stambenih jedinica uz mogućnost kupnje po pristupačinijim uvjetima u pogledu kamata i rokova otplate. 
O samom projektu izgradnje POS stanova više informacija možete dobiti na stranicama Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama  
 

11.2.2021. / pos stanovi

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za kupnju stana u Programu POS

Na temelju odredbe članka 3. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Fužine (“Službene novine Općine Fužine” br. 09/20) objavljuje se

JAVNI POZIV

Za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane staogradnje na području Općine Fužine radi utvrđivanja liste reda prvenstva

 

 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na kupnju stana prema odredbama Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Fužine (u daljnjem tekstu: Odluka) imaju građani - državljani Republike Hrvatske, koji imaju prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva za kupnju stana.

Pravo na kupnju stana ima hrvatski državljanin koji zadovoljava uvjete predviđene člankom 21., 22. i 23. Zakona o poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19):

 1. Pravo na kupnju stana uz obročnu otplatu imaju:
 • građani – državljani Republike Hrvatske
 • jedinice lokalne samouprave i druge pravne osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj
 1. Prvenstvo na kupnju stana, neovisno o načinu plaćanja, imaju građani državljani Republike Hrvatske koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svog stanovanja.

Red prvenstva za kupnju stana određuje se prema uvjetima i mjerilima propisanim Odlukom, koji se utvrđuju ovisno naročito o uvjetima stanovanja i stambenom statusu, na način da prednost na kupnju imaju osobe koje nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.

Pod odgovarajućim stanom razumijeva se vlasništvo stambenog prostora (stana ili kuće) koji je primjereno opremljen infrastrukturom (voda, struja, kanalizacija i dr.) i udovoljava higijensko-tehničkim uvjetima za zdravo stanovanje, veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu jos oko 10 m2.

Pod odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osoba koji koristi zaštićeni najmoprimac.

Članovi obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ove točke Natječaja smatraju se:

 • bračni drug, te osobe koje s njim stanuju:
 • srodnici po krvi u pravoj liniji, pastorčad i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati,
 • osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici, ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom.

Ukoliko se smatra potrebnim, u postupku prikupljanja relevantnih dokaza Povjerenstvo može tražiti dostavu i drugih dokumenata kojima se dokazuju činjenice od značaja za formiranje Liste, a koje utvrđuje Povjerenstvo.

 

 1. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE LISTE REDA PRVENSTVA

Kriteriji na temelju kojih se vrši bodovanje i utvrđuje Prijedlog liste, sukladno čl. 4.  Odluke su:

 1. uvjeti stanovanja,
 2. stambeni status,
 3. prebivanja na području Općine Fužine, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske,
 4. broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva,
 5. životna dob podnositelja zahtjeva,
 6. stručna sprema i struka podnositelja zahtjeva,
 7. djeca predškolske dobi i djeca na školovanju,
 8. invaliditet ili tjelesno oštećenje podnositelja zahtjeva i/ili člana njegova obiteljskog domaćinstva,
 9. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
 10. status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva,
 11. status člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva.

Broj bodova koji se ostvaruje na temelju uvjeta i mjerila za utvrđivanje liste reda prvenstva određen je Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Fužine (SN OF 09/20).

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu "ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA", koji se može preuzeti na službenoj stranici Općine Fužine (www.fuzine.hr ), ili osobno u Općini Fužine svakog radnog dana u trajanju natječajnog roka, u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

 

Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti slijedeće dokumente:

 1. domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva,
 2. rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva),
 3. uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),
 4. javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva).
 5. dokaz stambenog statusa:
 • ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;
 • e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,
 1. izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika,
 2. dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)
 3. dokaz o školovanju djece - potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta,
 4. rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta - za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta,
 5. potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva,
 6. rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata,
 7. potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata - za podnositelja zahtjeva.

 

 1. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za kupnju stana s kompletnom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se na adresu:

Općina Fužine

Dr. F. Račkog 19, 51322 Fužine

s naznakom: „Zahtjev - POS natječaj“,

odnosno osobno, na istoj adresi, u pisarnici Općine Fužine.

Zahtjevi se mogu predati zaključno do 13. travnja. 2021. godine

Sve informacije vezane uz podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u prostorijama Općine Fužine, utorkom i četvrtkom od 11:00 – 14:00 sati, putem e-maila: tajnica@fuzine.hr  ili putem telefona 051/829-510.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, Povjerenstvo će odrediti rok od pet (5) dana da se upotpune potrebnom dokumentacijom.

Podnositelju zahtjeva koji nakon isteka navedenog roka zahtjev ne upotpuni potrebnom dokumentacijom, neće se bodovati kriteriji za koje nisu dostavljeni dokazi.

 

 1. LISTA PRVENSTVA

Prijedlog liste prvenstva sadrži:

 • redni broj,
 • prezime i ime, i adresu podnositelja zahtjeva,
 • broj bodova prema pojedinim kriterijima i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
 • ukupan broj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,
 • mjesto i datum utvrđivanja Liste prvenstva.

Prijedlog liste obajvljuje se na oglasnoj ploči Općine Fužine i na web stranici Općine (www.fuzine.hr ).

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na neuvrštavanje na Listu prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu Općine Fužine u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste na oglasnoj ploči i web stranici Općine Fužine, a o osnovanosti prigovora odlučuje Općinski načelnik.

Na prijedlog Povjerenstva, a nakon što načelnik donese odluke po podnijetim prigovorima,  Općinski načelnik utvrđuje konačnu Listu prvenstva te se ista objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Fužine (www.fuzine.hr )

OPĆINA FUŽINE

POVJERENSTVO ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRVENSTVA