Foto natječaj "Goranska zima"

Sukladno Odluci Općinskog načelnika od 27.12.2018., Povjerenstvo za odabir najbolje fotografije raspisuje

 

FOTO NATJEČAJ „Goranska zima“

 

UVJETI

1.        Na natječaj se mogu prijaviti svi zainteresirani fotografi - amateri koji će dostaviti fotografije zimske tematike. Natječaj je otvoren danom objave  pa sve do 15. travnja 2019.

2.        Fotografije moraju ispunjavati slijedeće tehničke specifikacije:

-        minimalne dimenzije 3600x2400 piskela (300 dpi)

-        obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

-        slike moraju biti bez autorskih potpisa i rubova

3.        Fotografije se dostavljaju na dva načina:

a)      Mailom na adresu  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

b)     Poštom ili osobnom dostavom (na cd-u ili sticku) u prostorije Općine Fužine

4.        Fotografije se zaprimaju u periodu od 01. do 15. travnja 2019. Dostavljaju se najviše 4 fotografije.

5.        Prilikom zaprimanja fotografija povjerenstvo će mailom ili porukom pošiljatelju potvrditi primitak istih.

6.        Uz fotografije potrebno je dostaviti podatke o autoru: ime, prezime, adresa i broj telefona.

7.        Zaprimljene fotografije koje zadovoljavaju uvjete natječaja ući će u izbor naj fotografije temeljem dva izbora:

a)      posjetitelji  će„klikovima“  na facebook stranici Općine Fužine birati najbolju fotografiju prema njihovom izboru (u natječaju može sudjelovati pobjednik natječaja 2018. godine ali ne može ponovo biti proglašen pobjednikom u toj kategoriji)

b)     prema stručnom sudu Povjerenstva za odabir naj fotografije (u natječaju može sudjelovati pobjednik natječaja 2018. godine ali ne može ponovo biti proglašen pobjednikom u toj kategoriji)

 

Prispjele fotografije Općina će moći koristiti u promotivne svrhe.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na općinskoj web stranici www.fuzine.hr  i facebook stranici.

Povodom obilježavanja Dana Općine autori najbolje ocjenjenih fotografija u obje kategorije biti će prigodno nagrađeni, a najbolje fotografije po izboru Povjerenstva izložene na prigodnoj izložbi.

 

Općina Fužine

Javni natječaj radi prodaje nekretnina

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) i članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te Odluke Općinskog vijeća Općine Fužine o raspisivanju natječaja za  prodaju zemljišta, KLASA: 021-05/18-01/07  URBROJ:2112/03-01-18-18   od 20. prosinca 2018. godine Općina Fužine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

radi prodaje nekretnina

 

1.     Predmet prodaje su zemljišta za formiranje okućnice na području K.O. Fužine i Lič kako slijedi:

a)     k.č. br. 5495/91 k.o. Lič,  u naravi pašnjak gmajna, unutar građevinskog područja, površine  5 čhv ili 18  m2,  po početnoj cijeni od 87,00 kn/m2

b)     k.č. br. 31/2  k.o. Fužine,  u naravi dvorište, unutar građevinskog područja, površine   71 m2,  po početnoj cijeni od  214,50 kn/m2

c)     k.č. br. 815/3  k.o. Fužine,  u naravi neplodno zemljište, unutar građevinskog područja, površine   99 m2,  po početnoj cijeni od  258,00 kn/m2.

 

2. Svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina, troškovi procjene ...) su na teret kupca.

3. Pravo natjecanja imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Općina Fužine, 51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 s naznakom „ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnina“. U koverti mora biti naznačen iznos ponuđene cijene po m2 s potpisom ponuditelja, preslika važeće osobne iskaznice ili drugog dokumenta kojim se dokazuje identitet za fizičke osobe, odnosno izvadak iz Sudskog registra nadležnog trgovačkog suda ili odgovarajućeg registra koji se vodi kod nadležnog tijela ne stariji od 3 mjeseca za pravnu osobu, OIB, broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva,  dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10% ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe.

5. Jamstvo u iznosu od 10% ukupne početne cijene iz točke 4. ovog natječaja uplaćuje se u korist žiro računa Općine Fužine broj 2402006-1811700006, model 68 poziv na broj 7706-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj, prodaja nekretnina“.

6. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za nekretninu, a koja cijena mora biti veća od početne cijene utvrđene  ovim natječajem.

7. Jamstvo iz točke 5. ovog natječaja uplaćeno od strane najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine, dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru na račun koji sudionici odrede.

8. Općina Fužine i najpovoljniji ponuditelj dužni su sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 8 dana od dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac je dužan u narednom roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne uplati cijenu u ugovorenom roku smatra se da ugovor nije niti sklopljen te Općina Fužine može pozvati na potpisivanje ugovora slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj.

U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku nema pravo na povrat jamstva iz točke 4. ovog natječaja.

9. Općina Fužine zadržava si pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.

10. Ponude se trebaju dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Novome listu (05.01.2018.) na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas