<–––– Povratak na RefStr Kontrole obrasca P-VRIO ––––>
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI
I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA
Obrazac P-VRIO
(VP 156)
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: RKP: 30402, MB: 02698773 OPĆINA FUŽINE

51322 FUŽINE, DR. FRANJE RAČKOG 19

Razina: 22, Razdjel: 000

Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave


Račun iz rač. plana NAZIV AOP Iznos povećanja Iznos smanjenja
1 2 3 4 5
9151 Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018) 001 0 160,197
91511 Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (AOP 003+010) 002 0 0
Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (AOP 004 do 009) 003 0 0
Neproizvedena dugotrajna imovina 004

Proizvedena dugotrajna imovina 005

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 006

Sitni inventar 007

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 008

Proizvedena kratkotrajna imovina 009

Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (AOP 011 do 017) 010 0 0
Novac u banci i blagajni 011

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 012

Potraživanja za dane zajmove 013

Vrijednosni papiri 014

Dionice i udjeli u glavnici 015

Potraživanja za prihode poslovanja 016

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 017

91512 Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026) 018 0 160,197
Promjene u obujmu nefinancijske imovine (AOP 020 do 025) 019 0 0
Neproizvedena dugotrajna imovina 020

Proizvedena dugotrajna imovina 021

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 022

Sitni inventar 023

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi 024

Proizvedena kratkotrajna imovina 025

Promjene u obujmu financijske imovine (AOP 027 do 033) 026 0 160,197
Novac u banci i blagajni 027

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 028

Potraživanja za dane zajmove 029

Vrijednosni papiri 030

Dionice i udjeli u glavnici 031

Potraživanja za prihode poslovanja 032
160,197
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine 033

9152 Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040) 034 0 12,194
91521 Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (AOP 036 do 039) 035 0 0
Obveze za rashode poslovanja 036

Obveze za nabavu nefinancijske imovine 037

Obveze za vrijednosne papire 038

Obveze za kredite i zajmove 039

91522 Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044) 040 0 12,194
Obveze za rashode poslovanja 041

Obveze za nabavu nefinancijske imovine 042
12,194
Obveze za vrijednosne papire 043

109 Obveze za kredite i zajmove 044