<–––– Povratak na RefStr Kontrole RAS-funkcijski
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Obrazac RAS-funkcijski
VP 154
za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Obveznik: RKP: 30402, MB: 02698773 OPĆINA FUŽINE

51322 FUŽINE, DR. FRANJE RAČKOG 19

Razina: 22, Razdjel: 000

Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne upraveiznosi u kunama, bez lipa
Brojč. ozn. funk. klas. NAZIV AOP Ostvareno u prethodnoj godini Ostvareno u tekućoj godini Indeks
(5/4)
1 2 3 4 5 6
01 Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017) 001 2,792,837 2,214,581 79.3
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (AOP 003 do 005) 002 2,350,279 2,105,245 89.6
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 003 2,350,279 2,105,245 89.6
0112 Financijski i fiskalni poslovi 004 0
-
0113 Vanjski poslovi 005 0
-
012 Inozemna ekonomska pomoć (AOP 007+008) 006 0 0 -
0121 Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji 007 0
-
0122 Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija 008 0
-
013 Opće usluge (AOP 010 do 012) 009 442,558 109,336 24.7
0131 Opće usluge vezane za službenike 010 104,136 105,572 101.4
0132 Sveukupno planiranje i statističke usluge 011 0
-
0133 Ostale opće usluge 012 338,422 3,764 1.1
014 Osnovna istraživanja 013 0
-
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 014 0
-
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 015 0
-
017 Transakcije vezane za javni dug 016 0
-
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 017 0
-
02 Obrana (AOP 019 do 023) 018 8,842 0 0.0
021 Vojna obrana 019 0
-
022 Civilna obrana 020 8,842
0.0
023 Inozemna vojna pomoć 021 0
-
024 Istraživanje i razvoj obrane 022 0
-
025 Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani 023 0
-
03 Javni red i sigurnost (AOP 025 do 030) 024 387,625 560,725 144.7
031 Usluge policije 025 0
-
032 Usluge protupožarne zaštite 026 373,625 560,725 150.1
033 Sudovi 027 0
-
034 Zatvori 028 0
-
035 Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost 029 0
-
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 030 14,000
0.0
04 Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+057+062+070) 031 1,107,747 1,302,792 117.6
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (AOP 033+034) 032 0 0 -
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 033 0
-
0412 Opći poslovi vezani uz rad 034 0
-
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (AOP 036 do 038) 035 69,887 247,011 353.4
0421 Poljoprivreda 036 61,667 237,011 384.3
0422 Šumarstvo 037 0
-
0423 Ribarstvo i lov 038 8,220 10,000 121.7
043 Gorivo i energija (AOP 040 do 045) 039 0 0 -
0431 Ugljen i ostala kruta mineralna goriva 040 0
-
0432 Nafta i prirodni plin 041 0
-
0433 Nuklearno gorivo 042 0
-
0434 Ostala goriva 043 0
-
0435 Električna energija 044 0
-
0436 Ostale vrste energije 045 0
-
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (AOP 047 do 049) 046 835,674 0 0.0
0441 Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva 047 835,674
0.0
0442 Proizvodnja 048 0
-
0443 Građevinarstvo 049 0
-
045 Promet (AOP 051 do 055) 050 0 812,034 -
0451 Cestovni promet 051 0 812,034 -
0452 Promet vodnim putovima 052 0
-
0453 Željeznički promet 053 0
-
0454 Zračni promet 054 0
-
0455 Promet cjevovodima i ostali promet 055 0
-
046 Komunikacije 056 0
-
047 Ostale industrije (AOP 058 do 061) 057 202,186 243,747 120.6
0471 Distribucija i skladištenje 058 0
-
0472 Hoteli i restorani 059 0
-
0473 Turizam 060 202,186 208,422 103.1
0474 Višenamjenski razvojni projekti 061 0 35,325 -
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (AOP 063 do 069) 062 0 0 -
0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad 063 0
-
0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 064 0
-
0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija 065 0
-
0484 Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 066 0
-
0485 Istraživanje i razvoj: Promet 067 0
-
0486 Istraživanje i razvoj: Komunikacije 068 0
-
0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije 069 0
-
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 070 0
-
05 Zaštita okoliša (AOP 072 do 077) 071 439,187 585,732 133.4
051 Gospodarenje otpadom 072 231,797 425,451 183.5
052 Gospodarenje otpadnim vodama 073 113,011 68,917 61.0
053 Smanjenje zagađivanja 074 10,870 10,870 100.0
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 075 0
-
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 076 83,509 1,500 1.8
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 077 0 78,994 -
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (AOP 079 do 084) 078 2,389,512 4,690,833 196.3
061 Razvoj stanovanja 079 521,851 576,446 110.5
062 Razvoj zajednice 080 162,559 96,132 59.1
063 Opskrba vodom 081 406,029 472,728 116.4
064 Ulična rasvjeta 082 294,895 461,407 156.5
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti 083 367,446 732,903 199.5
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 084 636,732 2,351,217 369.3
07 Zdravstvo (AOP 086+090+095+100+101+102) 085 0 0 -
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema (AOP 087 do 089) 086 0 0 -
0711 Farmaceutski proizvodi 087 0
-
0712 Ostali medicinski proizvodi 088 0
-
0713 Terapeutski pribor i oprema 089 0
-
072 Službe za vanjske pacijente (AOP 091 do 094) 090 0 0 -
0721 Opće medicinske usluge 091 0
-
0722 Specijalističke medicinske usluge 092 0
-
0723 Zubarske usluge 093 0
-
0724 Paramedicinske usluge 094 0
-
073 Bolničke službe (AOP 096 do 099) 095 0 0 -
0731 Usluge općih bolnica 096 0
-
0732 Usluge specijalističkih bolnica 097 0
-
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo 098 0
-
0734 Usluge centara za njegu i oporavak 099 0
-
074 Službe javnog zdravstva 100 0
-
075 Istraživanje i razvoj zdravstva 101 0
-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 102 0
-
08 Rekreacija, kultura i religija (AOP 104 do 109) 103 575,794 903,529 156.9
081 Službe rekreacije i sporta 104 217,759 386,915 177.7
082 Službe kulture 105 192,709 277,212 143.9
083 Službe emitiranja i izdavanja 106 70,000 87,000 124.3
084 Religijske i druge službe zajednice 107 47,200 84,188 178.4
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 108 15,000 30,000 200.0
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 109 33,126 38,214 115.4
09 Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124) 110 498,465 559,276 112.2
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje (AOP 112+113) 111 498,465 559,276 112.2
0911 Predškolsko obrazovanje 112 396,190 436,915 110.3
0912 Osnovno obrazovanje 113 102,275 122,361 119.6
092 Srednjoškolsko obrazovanje (AOP 115+116) 114 0 0 -
0921 Niže srednjoškolsko obrazovanje 115 0
-
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 116 0
-
093 Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje 117 0
-
094 Visoka naobrazba (AOP 119+120) 118 0 0 -
0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe 119 0
-
0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe 120 0
-
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju 121 0
-
096 Dodatne usluge u obrazovanju 122 0
-
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 123 0
-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 124 0
-
10 Socijalna zaštita (AOP 126+129+130+131+132+133+134+135+136) 125 419,560 609,794 145.3
101 Bolest i invaliditet (AOP 127+128) 126 0 0 -
1011 Bolest 127 0
-
1012 Invaliditet 128 0
-
102 Starost 129 13,749 17,377 126.4
103 Slijednici 130 0
-
104 Obitelj i djeca 131 249,656 206,755 82.8
105 Nezaposlenost 132 0
-
106 Stanovanje 133 0
-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 134 54,571 67,027 122.8
108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite 135 0
-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 136 101,584 318,635 313.7

Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125) 137 8,619,569 11,427,262 132.6