Općinsko vijeće

Općinsko vijeće općine je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće općine Fužine broji 11 (jedanaest) vijećnika izabranik u skladu sa zakonom. Mandat članova općinskog vijeća traje 4 (četiri) godine.

Općinsko vijeće Općine Fužine ima predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika.
Prava i ovlasti istih regulirana su Statutom i Poslovnikom.

Od bitnijeg, općinsko vijeće donosi:

  • Statut,
  • Poslovnik o radu,
  • odluku o uvjetima,
  • načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine proračun i odluku o izvršenju proračuna,
  • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
  • odluke o prodaji, kupnji ili drugom obliku raspolaganja nekretninama
  • uređuje ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela,
  • osniva tvrke, ustanove, te druge pravne osobe
  • raspisuje lokalni referendum,
  • donosi odluku o izborima i razrješenjima svojih radnih tijela
  • obavlja ostale poslove predviđene Zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće u biti predstavlja svojevrsnu zakonodavnu vlast u Općini Fužine.

Dokumenti:

  1. Statut Općine Fužine ( "Službene novine Općine Fužine" br. 07/18)
  2. Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine“ Primorsko-goranske županije“ br. 23/09 i 12/13, "Službene novine Općine Fužine" br. 02/18 )