Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

7.2.2022. / opće obavijesti

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU naselja Fužine NA 1-1

U skladu s odredbom članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa za koje je Zakonom određena obveza strateške procjene, provodi se postupak ocjene o potrebi strateške procjene.

Općina Fužine, u skladu s odredbom članka 66. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), dužna je zatražiti mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Fužine NA 1-1 (UPU 1)(dalje u tekstu: Plan).

            Isto je zatraženo 04. siječnja 2022. godine, KLASA:351-02/22-01/01, URBROJ:2170-19-02-22-01, te je 24. siječnja 2022. godine zaprimljeno mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/22-04/1, URBROJ:2170/1-03-08/3-22-6, u kojem se navodi da je potrebna provedba postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana.

            Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), a započinje donošenjem predmetne Odluke. 

            Slijedom navedenog, Općinski načelnik Općine Fužine donio je 01. veljače 2022. godine Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

           Općinski načelnik Općine Fužine dana 23. ožujka 2022. godine donosi Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune UPU naselja Fužine