Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

14.1.2022. / opće obavijesti

Javni natječaj za financiranje javnih potreba

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 127/17 , 98/19 i 144/20) i sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Općina Fužine raspisuje Javne natječaje za financiranje javnih potreba u sportu, financiranje javnih potreba u kulturi i financiranje javnih potreba za društvene djelatnosti u 2022. godini. 

Rok za podnošenje programa/projekta po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Fužine.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Općine Fužine: www.fuzine.hr

Sve dodatne informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom objavljene na mrežnoj stranici Općine Fužine: www.fuzine.hr, a također mogu se dobiti i telefonom na broj 051/829-503, odnosno na adresu e-pošte: financije@fuzine.hr.

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu za 2022. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

Javni natječaj za financiranje javnih potreba za društvene djelatnosti za 2022. godinu