Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

21.10.2021. / opće obavijesti

Javni poziv vlasnicima označenih nekretnina na sklapanje Ugovora o kupoprodaji

Na temelju Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( NN 74/14, 69/17 i 98/19) OPĆINA FUŽINE, dr. Franje Račkog 19, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu, radi izrade Obilaznice Fužine (prometnica Mostići – Donje selo u Fužinama), a u postupku rješavanja imovinsko – pravnih odnosa (zaključenje ugovora o kupoprodaji) na nekretninama na kojima prolazi trasa Obilaznice Fužine (prometnica Mostići – Donje selo u Fužinama) i to na:

nekretninama upisanim u k.o. Fužine i to:      

  • k.č. 1281/2, 1282/4, 1268/6, 1280/2, 1274/4, 1266/2, 1266/3, 1048/2, 1049/4, 1051/4, 1273/5, 1272/14, 1272/5, 1272/1, 1272/13, 1272/16, 1271/6, 1271/7, 1272/15, 2884/4, 1059/2, 1242/3, 1106/1, 1112/4 , 1117/4, 1108/4, 1107/5, 1109/3, 1110/4, 1118/4, 1099/1, 1114/4, 1115/4, 1104/1, 1103/1, 1102/1, 1100/1, 1116/4, 1098/1,  2893/2, 2884/2, 2886/4, 2885/3, 2919/9, 2919/8, 2920/31, 2920/32, 2920/33, 2920/35, 2920/38, 1122/5, 1121/4, 1122/6, 1130/3, 1131/4, 1128/3, 1137/1, 1134/4, 1143/3, 1142/4, 1141/1, 956/1, 957/1, 954/1, 1144/4, 1145/4, 952/4, 953/1, 950/7, 2919/2, 2920/36 , 2920/37, 2901/8, 2901/9, 857/3, 6917/3, 2920/34, 687/4.

objavljuje

J A V N I    P O Z I V

vlasnicima označenih nekretnina na sklapanje Ugovora o kupoprodaji

Sklapanju Ugovora o kupoprodaji radi izgradnje Obilaznice Fužine (prometnica Mostići – Donje selo u Fužinama) mogu pristupiti osobe koje dokažu vlasništvo na nekretninama. Ukoliko kao vlasnici upisane osobe koje su preminule, na potpisivanje Ugovora se pozivaju njihovi nasljednici koji su dužni dostaviti dokaz o smrti te rješenje o nasljeđivanju iza pokojnih upisanih zemljišno – knjižnih vlasnika.

Ujedno se obavještavaju gore navedene osobe da je proveden postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti navedenih nekretnina zbog planirane izgradnje (sklapanje ugovora o kupoprodaji - potpunog izvlaštenja) te su izrađeni vještački nalazi koji sadrže izračun naknade koja pripada svakom vlasniku, odnosno suvlasniku nekretnine, a koja će se u slučaju sklapanja Ugovora isplatiti u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora.

Mole se gore navedene osobe da radi svih potrebnih informacija u svezi sklapanja Ugovora , pristupe u Općinu Fužine, Dr. Franje Račkog 19 i to dana 27.10.2021. godine u vremenu od 11,00 – 15,00 sati  uz obveznu prethodnu najavu na telefon 051-829-507.

KLASA: 943-01/20-01/01

URBROJ: 2112/03-02-21-156

U Fužinama, 21.10.2021. godine

                                    OPĆINSKI NAČELNIK

                                  David Bregovac, v.r.