Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

3.12.2021. / opće obavijesti

Javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2021. godini

 
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština Odbor za izbor, imenovanja i
dodjelu povelja i priznanja
 
KLASA: 021-04/21-07/27 URBROJ: 2170/1-01-01/1-21-2
Rijeka, 30. studenoga 2021.
 
Na temelju članka 13. stavka 3. - 5. Odluke o javnim priznanjima Primorsko-goranske županije  („Službene  novine“  broj  36/14),  Odbor  za  izbor,  imenovanja  i  dodjelu  povelja  i priznanja objavljuje
 
J A V N I P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA
ZA DODJELU NAGRADA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI
 
Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko- goranske županije u 2021. godini.
 
Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.
 
Nagrade  Primorsko-goranske  županije  su:  nagrada  za  životno  djelo  i  godišnja nagrada.
NAGRADA   ZA   ŽIVOTNO   DJELO   Primorsko-goranske   županije   dodjeljuje   se istaknutim fizičkim osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem ili određenim postignućem dali izuzetan doprinos u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne srbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada, i čiji dugogodišnji  rad  i  djelovanje  odnosno  doprinos  predstavlja  trajno  dobro  od  značaja  za Županiju.
Nagrada  za  životno  djelo  može  se  dodijeliti  fizičkim  osobama  koji  prebivaju  na području  Županije  ili  su  na  njenom  području  proveli  dio  života  tijekom  kojeg  su  postigli ostvarenja za koje se nagrada dodjeljuje.
Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo.
 
GODIŠNJA NAGRADA Primorsko-goranske županije dodjeljuje se fizičkim i pravim osobama  za  izuzetno  postignuće  u  području  znanosti,  kulture  i  tehničke  kulture,  sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada ostvareno tijekom prethodne godine.
Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi fizičkih ili pravnih osoba ako je određeno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.
 
Godišnje se u pravilu dodjeljuju najviše dvije Godišnje nagrade.
 
Nagrade se ne dodjeljuju dužnosnicima kako su definirani u zakonu kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa za vrijeme trajanja njihova mandata.
 
Nagrade se u pravilu ne dodjeljuju članovima predstavničkih tijela jedinica lokalna i područne (regionalne) samouprave za trajanja njihova mandata, kao ni ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kojih je Županija (su)osnivač ili član.
 
Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade za životno djelo Primorsko-goranske županije  i  Godišnje  nagrade  Primorsko-goranske  županije  imaju:  članovi  Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, klubovi članova Županijske skupštine, Župan, zamjenici Župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u Županiji te pravne osobe sa sjedištem u Županiji (u daljnjem u tekstu: ovlašteni predlagatelji).
 
Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva i dostupan na Internet stranici Primorskog-goranske županije (https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/) te mora sadržavati:
ime i prezime odnosno naziv te prebivalište odnosno sjedište ovlaštenog predlagatelja;
ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: predloženik);
vrstu nagrade i područje za koje se predlaže;
prijedlog teksta pisanog priznanja;
životopis predloženika;
pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela nagrade.
Ovlašteni  predlagatelj  dužan  je  uz  prijedlog  priložiti  i  odgovarajuću  dokumentaciju kojom se dokazuje opis rada, djelovanja i postignuća predloženika (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).
 
Ovaj Javni poziv objavit će se u Novom listu i na Internet stranici Primorsko-goranske županije (https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/) u četvrtak 2. prosinca 2021. godine, te će se prijedlozi za dodjelu nagrada zaprimati najkasnije do 17. siječnja 2022. godine.
Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se putem pošte na adresu:
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
„Prijedlog za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2021. godini“
Adamićeva 10, Rijeka 51000
ili
neposredno predajom u pisarnici Primorsko-goranske županije, na adresi Riva 10, Rijeka.
 
Predsjednik Mario Alempijević, v.r.