Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

29.12.2021. / opće obavijesti

Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2022. godini

Na temelju članka 23. Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službene ovine“ broj 34/15 i 18/21) Primorsko-goranska županija objavljuje

Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja

socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2022. godini.

I. Predmet natječaja je prikupljanje prijava programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima koji će se financirati sredstvima Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija) u 2022. godini.

II. Županija će u 2022. godini financirati provedbu programa/projekata iz sljedećih područja:

 poticanje kreativnog i inovativnog potencijala djece i mladih;

 zaštita djece i mladih s poteškoćama u razvoju;

 prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama i u obitelji i zaštita žrtava obiteljskog nasilja;

 zaštita osoba s invaliditetom;

 samozapošljavanje mladih i poticanje razvoja društvenog poduzetništva, zadrugarstva i socijalnih inovacija;

 samoorganiziranje, informiranje i uključivanje djece i mladih;

 skrb o beskućnicima.

III. Ciljane skupine korisnika programa/projekata iz točke II. ovoga Natječaja jesu:

 djeca (osnovnoškolske dobi);

 djeca i mladi s poteškoćama u razvoju;

 žene žrtve nasilja;

 akteri obiteljskog nasilja (žrtve i počinitelji);

 osobe s invaliditetom;

 nezaposleni;

 ranjive i marginalizirane skupine;

 žene iz ruralnih i/ili izoliranih područja Županije;

 mladi s područja Županije, tj. osobe koje imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života, a osobito nezaposleni i oni iz ruralnih i/ili izoliranih područja Županije;

 beskućnici.

IV. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge i druge organizacije civilnog društva (zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti) koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu natječaja. Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju proračunski i izvanproračunski korisnici Proračuna Županije i drugih proračuna Korisnici mogu ostvariti sredstva za isti program/projekt samo kod jednog upravnog tijela Županije.

V. Prijava programa/projekta treba biti izrađena sukladno odredbama dokumentacije za provedbu natječaja, a isti prijavitelj može prijaviti jedan program/projekt.

VI. Kriteriji za odabir programa/projekata, mogući iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u dokumentaciji za provedbu natječaja.

VII. Dokumentacija za provedbu natječaja dostupna je na mrežnim stranicama Županije: www.pgz.hr i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

VIII. Prijave programa/projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, s naznakom „Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i skrbi o mladima u 2022. godini - ne otvarati“ ili se predaju neposredno u pisarnici Županije, na adresi: Riva 10, Rijeka.

Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijedloga programa/projekata je 25. siječnja 2022. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave.

Prijave pristigle van roka, prijave koje nisu izrađene sukladno odredbama dokumentacije za provedbu natječaja, prijave predlagatelja koji nije uredno izvršavao ugovorne obveze prema Županiji u prethodnim godinama ili prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Županije: www.pgz.hr, u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke Župana o odabiru programa/projekata.

 

Više informacija na potražite na poveznici.