Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Javne potrebe općine Fužine

11.1.2021. / javne potrebe

Godišnji plan natječaja za 2021. godinu

Godina: 2021

 
 
KLASA: 402-08/21-01/01

URBROJ: 2112/03-02-21-01

Fužine, 08.01.2021.

Općinski načelnik

David Bregovac, v.r.