Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

ALPINE COASTER

                                                                                   

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA (UPU16) SPORTSKO-REKREACIJSKE „SKI“ ZONE PLASA (R12) I ALPINE COASTER

 

Općina Fužine je na svojoj sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godine donijela odluku o donošenju urbanističkog plana uređenja (UPU16) sportsko – rekreacijske „ski“ zone Plasa (R12) (SN OF 01/2015) kojom su se utvrdile namjene površina, režimi uređenja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, doneseni su uvjeti za izgradnju građevina i poduzete druge aktivnosti u prostoru.

Ovim Planom obuhvaćeno je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene R12. Područje obuhvata Plana je 21,87 ha.

Navedenim Planom određene su i ograničene površine slijedećih namjena:

  • Gospodarske namjene ( ugostiteljsko - turističke namjene)
  • Sportsko rekreacijska namjene – sport i rekreacija
  • Stambena namjena
  • Zaštitna zelena površina
  • Vodne površine – akumulacija za potrebe zasnježenja
  • Prometne površine – cestovne i parkirališne

U sklopu Plana predviđena je izgradnja ALPINE COASTER smještena u Adrenalinskom parku Vrata u Općini Fužine. Navedenim projektom nudi se mogućnost ulaganja u zimski i ljetni adrenalinski turizam.

Projektom je adrenalinska atrakcija smještena u Vratima, Općina Fužine, u sastavu Adrenalinskog centra Vrata na k.č. 1226/1, 1226/2, 1227/1 i 1331 (novonastaloj k.č.  1227/1) u  k.o. Vrata naq nadmorskoj visino od 879 m. Lokacija se nalazi između naselja Vrata i Fužine, nedaleko od željezničke postaje Vrata i izlaza s autoceste Rijeka- Zagreb. Cijeli projekat sastoji se od dva dijela: samoga alpine coastera i pomoćne građevine na donjem dijelu prihvata.

Općina Fužine dobila je pravomoćnu građevinsku dozvolu,  kojom se dozvoljava izgradnja Alpine coaster s pomoćnom građevinom na gore navedenoj lokaciji.

Tom dozvolom predviđena je izgradnja zimsko-ljetna bob staza s masivnim vlakićima gdje vožnja turistu nudi neposredan sportski užitak, ali i komfor i stabilnost za manje sportski orijentiranu klijentelu.

Konstrukcija Alpine coasreta izvoditi će se od čeličnih cjevastih nosača koji se sidre u tlo i na kojima su postavljene šine po kojima klize sanjke s putnicima. Sama staza sastoji se od 6 paralelnih inox cijevnih nosača koji su povezani varom na podložnu ploču svakih 1,5 m. Vanjske cijevi su šire, a unutarnje  tanje te one ukrućuju cijelu konstrukciju. Kotači sanjki izvedeni su tako da spriječe proklizavanje sa staze. Polazak je s donje stanice koja elektrovučom odvodi sanjke na vrh odakle se spuštaju koristeći samo gravitacijsku silu. Svaka jedinica ima svoju mehaničku i sigurnosnu centrifugalnu kočnicu. Duljina staze je cca 900,00m.