Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Prostorni planovi

Sustav prostornog uređenja RH uređuje se Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13).

Prostornim planom uređuje se svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti uređenja, unaprjeđenja i zaštite prostora, a sastoji se od tekstualnog i grafičkog djela.

U svrhu upoznavanja s namjenom prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru na određenom zemljištu, upravno tijelo na čijem se području nalazi zemljište izdaje lokacijsku informaciju na zahtjev stranke.

Za područje Općine Fužine nadležno upravno tijelo je Upravni odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Delnice, trg 138. brigade HV-a 4, Delnice.

Registar prostornih planova