Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Odbor se sastoji od predsjednika i 2 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

- razmatranje općih pitanja važnih za razvoj lokalne samouprave,

- utvrđivanje prijedloga statuta, statutarnih odluka, poslovnika i poslovničkih odluka,

- razmatranje inicijativa, mišljenja, primjedbi o pitanjima statutarnih i poslovničkih odluka,

- utvrđivanje i izdavanje pročišćenih tekstova odluka i drugih općih akata kada su ti akti znatnije ili najmanje dva puta izmijenjeni ili dopunjeni.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za proračun, financije i nabavu

Odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

- razmatranje prijedloga odluka i drugih akata kojima se uređuju prihodi Općine,

- razmatranje prijedloga i izmjena proračuna, odluka o izvršenju proračuna Općine, izvješća o izvršenju proračuna te druge akte iz područja financija,

- raspravljanje o financijskim aspektima prijedloga programa javnih potreba u pojedinim djelatnostima iz drugih programa i o tome daje mišljenja Općinskom vijeću,

- raspravljanje o drugim pitanjima iz oblasti financija i imovinsko-pravnih odnosa iz nadležnosti Općinskog vijeća

- predlaže akte o naknadama vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za gospodarstvo i poduzetništvo

Odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana.

Odbor ima sljedeći djelokrug rada: 

- raspravlja o strategiji gospodarskog razvoja Općine Fužine,

- raspravlja o gospodarskoj situaciji, stanju obrtništva, poduzetništva na području Općine Fužine te predlaže odgovarajuće mjere u svim oblastima,

- raspravlja pitanja koja se odnose na donošenje akata iz područja gospodarstva, obrtništva, poduzetništva i o njima daje prijedloge i mišljenja Općinskom vijeću,

- raspravlja o investicijskim ulaganjima od značaja za Općinu Fužine te unaprjeđenju gospodarskih odnosa

- raspravlja i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća u području gospodarstva i poduzetništva.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za turizam, ruralni razvoj i poljoprivredu

Odbor se sastoji od predsjednika i 6 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

- raspravlja o stanju u turizmu, ruralnom razvoju i poljoprivredi na području Općine Fužine,

- razmatra pitanja koja se odnose na donošenje odluka i drugih akata iz područja turizma, poljoprivrede i ruralnog razvoja te o njima daje prijedloge i mišljenja Općinskom vijeću,

- razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća u području turizma poljoprivrede i ruralnog razvoja,

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za kulturu i ostale društvene udruge

Odbor se sastoji od predsjednika i 10 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

- raspravlja o stanju u kulturi i udrugama na području Općine Fužine, te predlaže odgovarajuće mjere u toj oblasti,

- razmatra pitanja koja se odnose na donošenje odluka i drugih akata iz područja kulture i društvenih udruga i o njima daje prijedloge i mišljenja Općinskom vijeću,

- razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća u području kulture i društvenih udruga,

- raspravlja i predlaže mjere za promicanje kulturnih događanja

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za sport

Odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

- raspravlja o stanju u sportu na području Općine Fužine, te predlaže odgovarajuće mjere u toj oblasti,

- razmatra pitanja koja se odnose na donošenje odluka i drugih akata iz područja sporta i o njima daje prijedloge i mišljenja Općinskom vijeću,

- razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća u području sporta,

- raspravlja i predlaže mjere za promicanje sportskih događanja

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za odgoj, obrazovanje i socijalnu politiku

Odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

- razmatra potrebe građana u području predškolskog odgoja i obrazovanja,

- predlaže mjere u svezi promicanja tih djelatnosti.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja

Odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

- razmatra peijedloge radi odavanja javnih priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za uspjehe u unapređivanju turizma, gospodarstva, kulture, skrbi, unapređivanja prirodnog okoliša te drugih javnih djelatnosti i poticanja akrivnosti koje su tome usmjerene,

- prijedloge s obrazloženjima dostavlja Općinskom vijeću.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i međugeneracijsku politiku

Odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

Odbor ima ovlasti pratiti, analizirati adekvatna rješenja iz domene zdravstva i socijalne skrbi. Osim navedenog, ima ovlaštenja za postupanje sukladno posebnim odlukama donesenim od strane Općinskog vijeća.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za imenovanje trgova i ulica

Odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

U mjerodavnosti rada Odbora je utvrđivanje postojećeg stanja po pitanju naziva ulica i trgova, parkova i šetnica i samih naselja te predlaganje eventualnih promjena radi usklađivanja stvarnog stanja sa postojećim stanjem.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.

Odbor za graditeljstvo, infrastrukturu, zaštitu okoliša i prostorno planiranje

Odbor se sastoji od predsjednika i 4 člana a ima sljedeći djelokrug rada:

- razmatra i zauzima stav o prijedlozima akata koje donosi Općinsko vijeće iz područja komunalnog i stambenog gospodarstva, prostornog uređenja, prometa te zaštite okoliša,

-u području komunalnog gospodarstva razmatra donošenje i realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u cilju osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti te osiguranja održavanja komunalnih objekata i uređaja o stanju funkcionalne sposobnosti,

- sukladno obvezama propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i pratećim zakonima i podzakonskim propisima analizira donošenje i provedbu propisa kojima se organiziraju zakonom i posebnom Odlukom Općinskog vijeća propisane komunalne djelatnosti, koncesije kao i provođenje komunalnog reda na području Općine Fužine,

- razmatra i analizira financijska izvješća te izvješća o djelovanju trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Općine, koncesionara i drugih izvođača koji obavljaju komunalne djelatnosti,

- prati i analizira upravljanje, raspolaganje i gospodarenje stambenim i poslovnim fondom u vlasništvu Općine

- razmatra probleme održivog razvoja prometa u cilju poboljšanja kvaliteta prometa, a radi razvoja gospodarstva i pozitivnog utjecaja na život građana,

- razmatra i prati prostornu koncepciju obnove i razvitka koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka, racionalnog korištenja i zaštite prostora,

- razmatra i prati provedbu politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i zemljišta na području Općine,

- razmatra studije i elaborate, te provedbu konkretnih akcija na području prometa, infrastrukture, graditeljskog nasljeđa i dr.,

- sudjeluje u pripremi i razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja iz područja arhitekture, urbanizma i graditeljstva,

- prati i razmatra provođenje propisa kojima je uređeno pitanje zaštite okoliša i potiče poduzimanje mjere radi osiguravanja njihove dosljedne provedbe na području Općine,

- razmatra prijedloge odluka, planskih i drugih akata što ih donosi Općinsko vijeće s aspekta zaštite čovjekove okoline i o njima daje svoje mišljenje,

- prati i razmatra provedbu politike skrbi o okolišu i unapređenju okoliša, te poboljšava kvalitete i učinkovitost poslova na unapređenju i zaštiti okoliša,

- razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća u području komunalnih poslova, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Mandat predsjednika i članova odbora traje do isteka mandata saziva Vijeća, osim ukoliko Vijeće ne odluči drugačije.