Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

21.12.2020. / natječaji

Javni natječaj radi davanja u zakup dijela k.č. 3 / 4 k.o. Fužine

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06)) te čl. 2.  i  čl. 29. Odluke o uvjetima, naćinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Fužine, Općinski načelnik  Općine Fužine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

radi davanja u zakup dijela k.č.  3 / 4 k.o. Fužine

 

1. Predmet zakupa je dio zemljišta označeno kao k.č. 3 /4 k.o. Fužine, u naravi voćnjak, upisano u ZK uložak br. 703. k.o. Fužine,  površine 79 m2, označeno u skici prostora kao prostor za koirštenje od strane INE, po početnoj cijeni od 30,00 kn/m2 godišnje bez PDV-a. Na predmetu zakupa nije moguća gradnja. Zakup se raspisuje na 2 godine.

2. Svi troškovi vezani uz provedbu ugovora o zakupu su na teret zakupca.

3. Pravo natjecanja imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Općina Fužine, 51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 s naznakom „ne otvaraj – ponuda za zakup nekretnina oznake ____“. U koverti mora biti:

- naznačen iznos ponuđene cijene s potpisom ponuditelja s napomenom da ista mora biti veća od početne cijene;

- preslika važeće osobne iskaznice ili drugog dokumenta kojim se dokazuje identitet za fizičke osobe, odnosno izvadak iz Sudskog registra nadležnog trgovačkog suda ili odgovarajućeg registra koji se vodi kod nadležnog tijela ne stariji od 3 mjeseca za pravnu osobu,

- OIB, broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva,  dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10% ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe

- potvrda Općine Fužine da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine kao niti dugovanja prema Komunalac  d.o.o. te KTD Fužine d.o.o.

- izjava kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja

- izjava da je upoznat sa stanjem nekretnine i označavanjem istog sukladno uvjetima natječaja

- izjava ponuditelja da je upoznat s odredbama Odluke o uvjetima , načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Fužine - čl 23-29 – (SN OF 02/17)

5. Jamstvo u iznosu od 10% ukupne početne cijene iz točke 1. ovog natječaja uplaćuje se u korist Općine Fužine IBAN: HR2524020061811700006, model 68 poziv na broj 7722-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj, zakup nekretnine“.

6. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za zakup za ponuđenu nekretninu. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

7. Jamstvo iz točke 5. ovog natječaja uplaćeno od strane najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u ukupnu cijenu zakupa nekretnine, dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru na račun koji sudionici odrede.

8. Općina Fužine i najpovoljniji ponuditelj dužni su sklopiti ugovor o zakupu nekretnina u roku od 15 dana od dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac je dužan zakupninu uplatiti unaprijed najkasnije do 31. ožujka tekuće godine. Obzirom da je općina u sustavu PDV-a, zakupodavac je dužan platiti i PDV.

U slučaju da kupac ne potpiše ugovor ili ne izvrši isplatu cijene u ugovorenom roku ugovor se raskida.

9. Općina Fužine zadržava si pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.

10. Ponude se trebaju dostaviti u roku od 8 dana od dana objave  obavijesti o raspisanom natječaju u  Novome listu na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine. Puni tekst natječaja obavljuje se na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnim pločama.

11. Ponude koje ne sadržavaju svu dokumentaciju traženu ovim natječajem kao i ponude dostavljene van roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK