Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

16.12.2020. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06)) te Odluke Općinskog vijeća Općine Fužine o raspisivanju natječaja za  prodaju zemljišta, KLASA: 021-05/20-01/08  URBROJ:2112/03-01-20- 32 od 14. prosinca 2020. godine  Općina Fužine raspisuje

J A V N I    N A T J E Č A J

radi prodaje nekretnina

Predmet prodaje su zemljišta na području K.O. Vrata K.O. Lič i K.O. Fužine kako slijedi:

gradilište 1 u Vratima koju čini k.č. 1231/3 i 1232/4, sve k.o. Vrata, ukupne površine 830 m2, unutar građevinskog područja, po početnoj cijeni od 120.000,00 kuna
gradilište 2 u Vratima koju čini k.č. 1232/3, k.o. Vrata, sa izdanom građevinskom dozvolom, ukupne površine 817 m2, po početnoj cijeni od 140.000,00 kn
gradilište 3 u Vratima, koju čini k.č. 1233/2 i 1232/5,  k.o. Vrata, ukupne površine 807 m2, po početnoj cijeni od 116.000,00 kn/m2
gradilište u Vratima, k.č. 765/66 k.o. Vrata, ukupne površine 511 m2, po početnoj cijeni od 78.100,00 kuna
gradilište u Liču, k.č. 5347/166 k.o. Lič ukupne površine 405 m2 m2, po početnoj cijeni od 61.900,00 kuna.
građevinsko zemljište u Fužinama, k.č. 496/9 k.o. Fužine ukupne površine 457 m2, po početnoj cijeni od 73.700,00 kuna
k.č. 618/3 k.o. Vrata, u naravi kuća i dvor u Belo Selo, površine 37 čhv ili 133 m2 te k.č. 618/4 k.o. Vrata,  u naravi livada i dvorište u Belo Selo  površine 540 čhv ili 1944 m2, sve upisano u ZK uložak br. 940 k.o. Vrata, po početnoj cijeni od 611.000,00 kuna. Na navedenim nekretninama postoji upisano založno pravo DDM INVEST III, AG, SCHOCHENMÜHLESTRASSE 4, OIB: 42497989050, 6340 BAAR, ŠVICARSKA. Objekat ima energetski certifikat.

2. Svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina, trošak cijepanja i formiranja parcela ...) su na teret kupca.

3. Pravo natjecanja imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske, te sve pravne osobe koje imaju sjedište i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

4. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Općina Fužine, 51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 s naznakom „ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnina oznake ____“. U koverti mora biti:

- naznačen iznos ponuđene cijene s potpisom ponuditelja s napomenom da ista mora biti veća od početne cijene;

- preslika važeće osobne iskaznice ili drugog dokumenta kojim se dokazuje identitet za fizičke osobe, odnosno izvadak iz Sudskog registra nadležnog trgovačkog suda ili odgovarajućeg registra koji se vodi kod nadležnog tijela ne stariji od 3 mjeseca za pravnu osobu,

- OIB, broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva,  dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10% ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe

- potvrda Općine Fužine da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine kao niti dugovanja prema Komunalac  d.o.o. te KTD Fužine d.o.o.

- izjava kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja

- izjava da je upoznat sa stanjem nekretnine i da nema nikakvih prigovora, a kod nekretnine pod 1G) da je upoznat da je predmetna nekretnina opterećena založnim pravom i da je upoznat s  načinom plaćanja.

5. Jamstvo u iznosu od 10% ukupne početne cijene iz točke 4. ovog natječaja uplaćuje se u korist Općine Fužine IBAN: HR2524020061811700006, model 68 poziv na broj 9016-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj, prodaja nekretnina“.

6. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za ponuđenu nekretninu. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponudteljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

7. Jamstvo iz točke 5. ovog natječaja uplaćeno od strane najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine, dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru na račun koji sudionici odrede.

8. Općina Fužine i najpovoljniji ponuditelj dužni su sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac je dužan u narednom roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne uplati cijenu u ugovorenom roku smatra se da ugovor nije niti sklopljen te Općina Fužine može pozvati na potpisivanje ugovora slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj.

U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku nema pravo na povrat jamstva iz točke 4. ovog natječaja.

Iznimno, kod prijave za natječaj za nekretninu označenu pod 1 G, gdje na navedenim nekretninama postoji upisano založno pravo DDM INVEST III, AG, SCHOCHENMÜHLESTRASSE 4, OIB: 42497989050, 6340 BAAR, ŠVICARSKA, kupac sklapa ugovor u roku od 15 dana od dostave obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja te kupac prvo podmiruje potraživanja uplatom duga u protuvrijednosti u kunama na dan uplate iznosa od 36.000,00 € na ime glavnice, kamata i troškova na broj računa: IBAN br. HR5023600001102809833 otvoren kod Zagrebačke banke d.d.. uz poziv na  broj:5100456742. Ostatak kupoprodajne cijene uplaćuje na račun Općine Fužine.

Po isplati ukupne kupoprodajne cijene, Općina Fužine će izdati tabularnu ispravu kojom dozvoljava uknjižbu prava vlasništva a založni vjerovnik će dostaviti brisovno očitovanje glede založnog prava.

U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku nema pravo na povrat jamstva iz točke 4. ovog natječaja.

9. Sve nekretnine koje su predmet natječaja kupuju se po sistemu „viđeno-kupljeno“ te se isključuje mogućnost naknadnog prigovora po pitanju stanja nekretnina.

10. Općina Fužine zadržava si pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.

11. Ponude se trebaju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave  obavijesti o raspisanom natječaju u  Novome listu na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine. Puni tekst natječaja obavljuje se na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnim pločama.

12. Ponude koje ne sadržavaju svu dokumentaciju traženu ovim natječajem kao i ponude dostavljene van roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.