Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

2.9.2022. / natječaji

JAVNI NATJEČAJ radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 024-02/22-01/06 URBROJ: 2170-19-01-22-20 od 27. lipnja 2022. Općinski načelnik Općine Fužine raspisuje Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine.

Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Općine Fužine:

- k.č.br. 618/3, k.o. Vrata, u naravi kuća i dvor u Belo Selo, površine 37 čhv ili 133 m2

- k.č.br. 618/4, k.o. Vrata, u naravi livada i dvorište u Belo Selo površine 540 čhv ili 1944 m2

sve upisane u zk. uložak br. 940, k.o. Vrata.

Ponude se trebaju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u Novome listu na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine s naznakom

Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u k.o. Vrata.

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju, kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda, neće se razmatrati!

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!

Cijeli tekst natječaja pročitajte ovdje