Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

15.12.2022. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine (zbog formiranja okućnice)

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 024-03/22-05/01, URBROJ: 2170-19-02-22-276 od 12. prosinca 2022. godine općinski načelnik Fužine raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine
(zbog formiranja okućnice)
 
1. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je građevinsko zemljište u Fužinama označeno kao:
k.č.br. 75/6 livada u Fužinama površine 65 čhv 
upisana u ZK uložak 490, k.o. 304565 Fužine 
 
2. Kupoprodajna cijena: 
Početna cijena nekretnine iznosi 56.300,00 kuna, odnosno 7.472,29 € (prema tečaju 1 € = 7,53450 kuna). 
 
3. Opći uvjeti natječaja: 
Pravo na podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnina oz članka 1. ove Odluke imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima. 
 
Svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina, troškovi cijepanja i formiranja parcela) su na teret kupca. 
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti na adresu Općine Fužine, 51322 Fužine, Dr. Franje Račkog 19 s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u k.o. Fužine.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati!  
Za sudjelovanje na  natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu određenom u točki 4. „Sadržaj prijave.“
Odabranom natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na račun koji sudionici odrede. 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za ponuđenu nekretninu. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. 
Najpovoljniji ponuditelj i Općina Fužine dužni su sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
Odobrava se obročna otplata kupoprodajne cijene u deset jednakih mjesečnih obroka na način da se prva rata mora platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora, s time da posljednja rata mora biti uplaćena zaključno sa 30.11.2023. nakon čega će se dozvoliti uknjižba prava vlasništva.
U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, nema prava na povrat jamstva.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o kupoprodaji, prodavatelj pridržava pravo pozvati na potpisivanje ugovora o prodaji prvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu u prvog ponuditelja.
Općina Fužine zadržava pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.
 
4. Sadržaj prijave
Pisana prijava: 
- ime i prezime, OIB i adresa natjecatelja (fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke, OIB i sjedišta natjecatelja (pravne osobe), kontakt telefon i/ili e-mail adresa
- broj računa za povrat jamčevine
- potpis, odnosno potpis i pečat podnositelja prijave
 
Prilozi prijavi: 
- naznačen iznos kupoprodajne cijene s potpisom ponuditelja s napomenom da ista mora biti veća od početne cijene, 
- za fizičke osobe: preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice
- za pravne osobe: dokaz o upisu u sudski registar ne stariji od 3 mjeseca 
- OIB i broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva, dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10 % ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe (jamstvo u iznosu od 10 % ukupne početne cijene, odnosno 5.630,00 kuna  (747,23€) uplaćuje se u korist Općine Fužine, IBAN HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj, prodaja nekretnina“
- potvrdu da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine, Komunalac d.o.o. i FUŽINE d.o.o. 
- izjava kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja
- izjava da je upoznat sa stanjem nekretnine i da nema nikakvih prigovora
 
5. Posebni uvjeti natječaja
Nekretnina koja je predmet natječaja kupuje se po sistemu „viđeno – kupljeno“ te se isključuje mogućnost naknadnog prigovora po pitanju stanja nekretnina.
 
6. Dostavljanje ponuda: 
Ponude se trebaju dostaviti u roku od 8 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u Novome listu (odnosno do 23. prosinca 2022.)  na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine s naznakom „Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u k.o. Fužine (k.č.br. 75/6). 
Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju, kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda, neće se razmatrati! 
 
Puni tekst natječaja objavljuje se na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnoj ploči.
Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.
Sve obavijesti glede nekretnine izložene na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, na telefon 051/829-502 i 051/829-507 ili na e-mail: pisarnica@fuzine.hr 
                                                                                                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                                                   David Bregovac, v.r.