Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

15.12.2022. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine - građevinsko zemljište

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 024-02/22-01/06 URBROJ: 2170-19-01-22-24 od 27. lipnja 2022. Općinski načelnik Općine Fužine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

radi prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Fužine

 1. Predmet prodaje:

Predmet prodaje su nekretnine u vlasništvu Općine Fužine, kako slijedi:

 1. k.č.br. 74/19, Fužine, Livada, površine 626 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 166.516,00 kuna (odnosno 22.100,47 , prema tečaju 1 € =7,53450 kuna).
 2. k.č.br. 74/20, Fužine, Livada, površine 585 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 155.610,00 kuna (odnosno 20.653,00 €, prema tečaju 1 € =7,53450 kuna).
 3. k.č.br. 74/21, Fužine, Livada, površine 575 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 152.950,00 kuna (odnosno 20.300,00 €, prema tečaju 1 € =7,53450 kuna).
 4. k.č.br. 74/22, Fužine, Livada, površine 687 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 182.742,00 kuna (odnosno 24.254,00 €, prema tečaju 1 € =7,53450 kuna).
 5. k.č.br. 74/24, Fužine, Livada, površine 779 m2, upisana u zk. ul. 1596, k.o. Fužine, po početnoj cijeni od 207.214,00 kuna (odnosno 27.502,00 €, prema tečaju 1 € =7,53450 kuna).

 

 1. Opći uvjeti natječaja:

Pravo na podnošenje pisanih ponuda za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke imaju fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj te ostale fizičke i pravne osobe sukladno pozitivnim propisima.

Svi troškovi vezani uz provedbu kupoprodajnog ugovora (ovjere, pristojbe, porez na promet nekretnina, troškovi cijepanja i formiranja parcela) su na teret kupca.

Za sudjelovanje na  natječaju obvezna je uplata jamčevine u iznosu određenom u točki 4. „Sadržaj prijave.“

Odabranom natjecatelju uplaćena jamčevina uračunava se u kupoprodajnu cijenu dok se ostalim sudionicima natječaja vraća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na račun koji sudionici odrede.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ona osoba koja ponudi najvišu cijenu za ponuđenu nekretninu, uz uvjet da ispunjava i druge

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Najpovoljniji ponuditelj i Općina Fužine dužni su sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina u roku od 15 dana od dana dostave odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Kupac je dužan u narednom roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti  preostali dio kupoprodajne cijene. Ukoliko kupac ne uplati cijenu u ugovorenom roku smatra se da ugovor nije ni sklopljen te Općina Fužine može pozvati na potpisivanje ugovora slijedećeg najpovoljnijeg ponuditelja ili poništiti natječaj.

U slučaju da kupac ne potpiše kupoprodajni ugovor ili ne izvrši isplatu kupoprodajne cijene u ugovorenom roku, nema prava na povrat jamstva.

Općina Fužine zadržava pravo da bez ikakvog obrazloženja poništi natječaj te ne izabere niti jednog ponuditelja, uz obvezu vraćanja jamčevine bez kamata.

 1. Sadržaj prijave

Pisana prijava:

 • za fizičke osobe- ime i prezime, adresa i dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice, putovnice)
 • za pravne osobe – naziv tvrtke, adr3esa, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, preslika izvoda iz sudskog registra
 • kontakt telefon i/ili e-mail adresa
 • broj računa za povrat jamčevine
 • potpis, odnosno potpis i pečat podnositelja prijave

Prilozi prijavi:

 • naznačen iznos kupoprodajne cijene s potpisom ponuditelja s napomenom da ista mora biti veća od početne cijene,
 • OIB i broj računa na koji će se izvršiti eventualni povrat jamstva
 •  dokaz o uplati jamstva u iznosu od 10 % ukupne početne cijene nekretnine za koju se natječe (jamstvo u iznosu od 10 % ukupne početne cijene uplaćuje se u korist Općine Fužine, IBAN HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB sa svrhom doznake „Javni natječaj, prodaja nekretnina“
 • potvrdu da ponuditelj nema nikakvih dugovanja prema Općini Fužine, tvrtci Komunalac d.o.o. i tvrtci FUŽINE d.o.o.
 • izjava kojom ponuditelj izjavljuje da prihvaća sve uvjete ovog natječaja
 • izjava da je upoznat sa stanjem nekretnine i da nema nikakvih prigovora
 1. Posebni uvjeti natječaja

Nekretnina koja je predmet natječaja kupuje se po sistemu „viđeno – kupljeno“ te se isključuje mogućnost naknadnog prigovora po pitanju stanja nekretnina.

 1. Plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine:

Plaćanje kupoprodajne cijene nekretnine kupac je dužan izvršiti jednokratno u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine.

 1. Dostavljanje ponuda:

Ponude se trebaju dostaviti u roku od 30 dana od dana objave obavijesti o raspisanom natječaju u Novome listu (odnosno do 15.01.2023.) na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine s naznakom

Ne otvaraj – ponuda za kupnju nekretnine upisane u k.o. Fužine.

Ponude koje ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju, kao i ponude dostavljene izvan roka za dostavu ponuda, neće se razmatrati!

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati! 

Puni tekst natječaja objavljuje se u dnevnom listu (Novi list), na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnoj ploči.

Sve obavijesti glede nekretnine izložene na natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, na telefon 051/829-502 i 051/829-507 ili na e-mail: pisarnica@fuzine.hr

                                                                                                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                                                          David Bregovac, v.r

Skica lokacija