Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

2.6.2020. / natječaji

JAVNI NATJEČAJ za davanje lokacija javnih površina na cjelogodišnje korištenje

 

 Predmet natječaja:

Dijelovi javnih površina koje se nalaze u Fužinama pored igrališta pod branom jezera Bajer kako slijedi:

- Lokacija br. 1 -  Igralište pod branom – pozicija 1 površine 25 m2,

- Lokacija br. 2 -  Igralište pod branom – pozicija 2 površine 25 m2,

- Lokacija br. 3 -  Igralište pod branom – pozicija 3 površine 25 m2,

- Lokacija br. 4 -  Igralište pod branom – pozicija 4 površine 25 m2,

- Lokacija br. 5 -  Igralište pod branom – pozicija 5 površine 60 m2,

- Lokacija br. 6 -  Igralište pod branom – pozicija 6 površine 60 m2,

- Lokacija br. 33 -  Čoka – ispod betonske šetnice – pozicija 33, površine 30 m2.

Skica lokacija sastavni je dio javnog natječaja. Na navedenim lokacijama mogu se postaviti kiosci ili montažni objekti sukladno čl. 2. Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanja robe i pružanja usluga na javnim površinama na području Općine Fužine.

Namjena za lokacije označene pod 1, 2, 3 i 4 daje se za prodaju poljoprivrednih proizvoda, trgovinu i slično, lokacije označena pod brojem 5 i 6 za djelatnost iznajmljivanja robe i opreme te ugostiteljstvo, a lokacija br. 33 za djelatnost iznajmjivanja robe i opreme.

Početni iznos na svim lokacijama označenih u predmetu natječaja iznosi 0,20 kn/m2/dnevno. 
Lokacije se daju na vrijeme od 1 (jedne) godine odmah po sklapanju ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.
Vrijeme i mjesto otvaranja ponude utvrdit će se po objavi natječaja i o istome će se izvijestiti ponuditelji koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
Jamčevina iznosi 20% poreza ovisno od lokacije za koju se natječe i uplaćuje se na HR2524020061811700006 model 68 poziv na broj 9016-OIB.
Ponude se moraju dostaviti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objave.

Ponuda mora sadržavati:

broj lokacije za koju se nadmeće,
presliku osobne iskaznice, ukoliko je ponuditelj fizička osoba,
presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne, odnosno obrtni registar za fizičke osobe i rješenje o upisu u registar udruge, stranke ili drugi registar,
dokaz o plaćenoj jamčevini,
izjavu o prihvaćanju uvjeta iz natječaja,
OIB
Potvrda o nepostojanju obveza prema Općini Fužine.

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda gdje ponuditelj ispunjava sve uvjete natječaja i ponudio je najvišu cijenu. Ponuđena cijena mora biti veća od početne cijene.

Nepotpune i nepravodobno podnesene ponude neće se uzimati u obzir, o čemu će se pisano izvijestiti ponuditelje. Ponuditelje čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o korištenju.

Ponuditelju koji sklopi ugovor o korištenju, jamčevina se uračunava u porez.

Ponuđena cijena korištenja javnih površina u slučaju postave montažnog objekta ne uključuje visine obveze plaćanja komunalne i drugih naknada (korištenje struje, vodna naknada i slično).