Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

16.5.2023. / natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine broj  125/2011, 64/2015, 112/2018), članka 3. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Narodne novine broj 08/19), članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine (KLASA: 024-03/23-05/01, URBROJ: 2170-19-23-94  od 12. svibnja 2023. Općinski načelnik Općine Fužine dana 16. svibnja 2023. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu

Općine Fužine prikupljanjem pismenih ponuda

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Fužine i to:
 • poslovni prostor u vlasništvu Općine Fužine na adresi Sv. Križ 2, upisan kod Općinskog suda u Rijeci, zemljišnoknjižni odjel Delnice, zk. uložak broj 703, k.č.br.1/1, u prizemlju zgrade ukupne površine 16,60 m2¸ koji se sastoji od jedne prostorije.

            Početna cijena iznosi 49,57 eura (373,50 kuna).

Početna cijena zakupnine uvećava se za pripadajući PDV.

 1. Djelatnost koja se može obavljati u poslovnom prostoru: obrtnička, osobne usluge, proizvodna djelatnosti, prodaja suvenira
 2. Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 3 godine.
 3. Zakupnina će se plaćati unaprijed, najkasnije do 20.og u mjesecu.
 4. Ugovor o zakupu poslovnog prostora se ovjerava kod javnog bilježnika kao ovršna isprava – solemnizacija. Troškove snosi zakupnik.
 5. Prostor se može razgledati svakim radnim danom za vrijeme otvorenog natječaja u vremenu od 09,00 do 13,00 sati, uz prethodnu najavu na telefonski broj 051/829-502
 6. Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od tri početne zakupnine bez PDV-a za poslovni prostor za koji se ponuditelj natječe i uplaćuje se na račun Općine Fužine HR2524020061811700006, model 68, poziv na broj 9016-OIB, sa svrhom uplate-jamčevina za poslovni prostor.

U slučaju neprihvaćanja ponude, ista se vraća ponuditelju u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude.

Ako ponuda bude prihvaćena, ista se uračunava u cijenu zakupa.

Jamčevina se ne vraća ponuditelju koji odustane od sklapanja ugovora o zakupu, odnosno ako u određenom roku ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 1. Ponuda mora sadržavati:  

- ime i prezime, adresu prebivališta ili boravišta, OIB (ako je ponuditelj fizička osoba – građanin),

- naziv obrta, ime i prezime vlasnika obrta, OIB, MB obrta (ako je ponuditelj fizička osoba - obrtnik),

- tvrtku/naziv, adresu sjedišta, OIB i MB pravne osobe, ime i prezime te OIB osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe (ako je ponuditelj pravna osoba),

- oznaku i redni broj poslovnog prostora koji se licitira te djelatnost koja će se u istom obavljati,

- broj računa ponuditelja s nazivom banke kod koje je isti otvoren radi povrata jamčevine,

- ponuđenu mjesečnu zakupninu (iskaz ponuđene cijene zakupa koja mora biti viša od početne)

Uz ponudu se prilaže:

- preslik važeće osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba (građanin ili obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je  ponuditelj pravna osoba, a ukoliko ponudu u ime ponuditelja daje opunomoćenik, i punomoć za zastupanje

- izvornik ili ovjereni preslik obrtnice iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru za koji se javlja, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik

- izvornik ili ovjereni preslik Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana obavijesti o raspisivanju natječaja, i iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- izjavu da će uplatiti garantni polog u visini od 6 mjesečnih zakupnina (iznos sa PDV-om) na ime urednog izvršavanja ugovornih obveza radi osiguranja novčanih tražbina po ugovoru na koja sredstva pologa se ne obračunavaju kamate, a koji iznos se mora uplatiti jednokratno prije sklapanja ugovora o zakupu;

- ako se poziva na pravo prvenstva, dokaz o prvenstvenom pravu osoba na temelju članka 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), a koji imaju pravo sklapanja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude iz natječaja,

- potvrdu da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Fužine koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja javnog natječaja,

- potvrdu da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema FUŽINE d.o.o Lič koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja

- potvrdu da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Komunalac vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice, Supilova 173, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,

- potvrda Porezne uprave da porezni obveznik (zakupodavac) nema dugovanja po osnovi javnih davanja koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja,

- izjavu da pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Općine, a u svrhu u koju su prikupljeni.

 1. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće se razmatrati kao niti ponude ponuditelja koji imaju dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini, označenim tvrtkama ili državom proračunu.
 2. Nakon provedbe postupka natječaja, s izabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora za cjelokupno vrijeme trajanja zakupa. Ugovor o zakupu sklapa se najkasnije u roku od 8 dana od dana dobivanja obavijesti da je ponuditelj odabran kao najpovoljniji ponuditelj.
 3. Ako ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora na prethodni način, poziva se idući ponuditelj ili se poništava natječaj, a ponuditelj u tom slučaju gubi pravo na povrat jamčevine za ozbiljnost ponude.
 4. Natječaj za zakup bit će objavljen na mrežnim stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr te na oglasnoj ploči, a obavijest o raspisanom natječaju u Novome listu.
 5. Dostava ponude:

Pisane ponude za natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana isticanja teksta natječaja na oglasnoj ploči Općine Fužine (odnosno do 31.05.2023. godine) na adresu u zatvorenoj omotnici na adresu:

Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora.“

Nezatvorene ponude smatrati će se neispravnim.

Općina Fužine pridržava pravo poništavanja natječaja bez navođenja razloga uz obvezu povrata jamčevine u roku određenom ovim Natječajem.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se onaj ponuditelj koji je ponudio najvišu zakupninu bez PDV-a.

 1. Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, Povjerenstvo će usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija.
 2. Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati troškove odvoza smeća, potrošnju vode, električnu energiju, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda i sve ostale troškove koji terete poslovni prostor, sve u roku dospijeća naznačenom na ispostavljenom računu davatelja usluga.

Općinski načelnik

David Bregovac,v.r.

Skica lokacije