Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

1.3.2024. / natječaji

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta

KLASA: 132-01/24-01/02

URBROJ: 2170-19-24-1

Fužine, 28. veljače 2024.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine, na temelju članaka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J

za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine

radi osposobljavanja za obavljanje poslova radnog mjesta

 

ADMINISTRATIVNI REFERENT - 1 izvršitelj na određeno vrijeme od 12 mjeseci, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

 • srednja stručna sprema
 • bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž 
 • poznavanje rada na računalu.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža. Vježbenički staž traje 12 mjeseci. U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Vježbenik je dužan položiti državni ispit najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se jednako na oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21, 156/23), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 86/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti odgovarajuću javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su dostaviti i dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

 1. životopis,
 2. dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem),
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo: domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose),
 4. elektronički zapis o radnopravnom statusu ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e- radna knjižica), ne starije od dana objave natječaja,
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave natječaja,
 6. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika)
 7. dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o položenom tečaju informatike, presliku svjedodžbe srednje škole o položenom predmetu informatika ili vlastoručno potpisana izjava).

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.

Kandidat koji u elektroničkom zapisu ili potvrdi o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ima upisane podatke o radnom stažu na poslovima SSS, dužan je dostaviti i dokaz da nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili da ima radnog iskustva u trajanju kraćem od vremena propisanog za vježbenički staž (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu i sl.).

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je, u smislu Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi traženi prilozi.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Općina Fužine, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane osoba ovlaštenih za provedbu natječaja. S prikupljenim osobnim podacima postupat će se u skladu s pozitivnim propisima odnosno u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679 te aktima Općine, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji su pravodobno dostavili urednu prijavu na javni natječaj dužni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Na mrežnim stranicama Općine Fužine https://www.fuzine.hr/hr/natjecaji/ objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

Na mrežnim stranicama Općine Fužine https://www.fuzine.hr/hr/natjecaji/ objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane natječajem.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici osobno, neposredno putem pisarnice Općine Fužine ili putem pošte, preporučenom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

OPĆINA FUŽINE

Dr. Franje Račkog 19

51 322 Fužine

s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za prijam u službu vježbenika za obavljanje poslova radnog mjesta – ADMINISTRATIVNI REFERENT“

 

Za izabranog kandidata donosi se rješenje o prijmu u službu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata dostavlja se kandidatima prijavljenim na natječaj. Protiv rješenja o prijmu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.  

Nakon raspisanog natječaja, Općina Fužine ne mora izvršiti izbor, ali u tom slučaju donosi odluku o poništenju natječaja u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Pročelnica

                           Helena Pavić, dipl.iur., v.r.                          

Obrazac izjave

Opis poslova

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti 

Obavijest o odabiru