Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

24.2.2021. / natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Fužine prikupljanjem pismenih ponuda

Na osnovi članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora ("Službene novine“ Općine Fužine br. 08/19 i 02/20) i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine KLASA: 022-05/21-03/01    URBROJ: 2112/03-02/21-48 od 22.02.2021. godine objavljuje se

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Fužine
prikupljanjem pismenih ponuda

 

PREDMET ZAKUPA:

1. Poslovni prostor u Poduzetničkoj zoni Lič  kako slijedi:,

  1. prostor ukupne korisne površine 1005,28 m2 – objekat br. 7 – Pirovište 16 f) početna cijena 5277,72 kn bez PDV-a odnsono s PDV-om 6597,15 kuna,      
  2. prostor ukupne korisne površine 668,57 m2 – objekat br. 5. – Pirovište 16 d) početna cijena 4766,90 kn bez PDV-a odnosno s PDV-om 5958,63 kuna,

- poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina za obavljanje djelatnosti skladištenja,

- u zakup se daje poslovni prostor u viđenom stanju,  o primopredaji kojeg se sastavlja zapisnik bez priznavanja ikakvih troškova ulaganja.

- početak obavljanja djelatnosti je 01. travnja 2021. godine ili najkasnije 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Stanje poslovnih prostora

Poslovni prostor br. 7. ima priključak struje i vode. O stanju objekta može se izvršiti uvid u Zapisnik o utvrđenom stanju prostora.

Poslovni prostor je trenutno u zakupu do 31. ožujka 2021. godine te je slobodan za zakup od 01. travnja 2021. godine.

Prostor se može razgledati svakim radnim danom za vrijeme otvorenog natječaja u vremenu od 10-13 sati uz prethodnu najavu.

2. Natjecatelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini trostrukog iznosa mjesečne zakupnine bez PDV-a  na ime ozbiljnosti ponude. U slučaju neprihvaćanja ponude, ista se u roku od 8 dana vraća ponuditelju.

Ukoliko ponuda bude prihvaćena, ista se uračunava u cijenu zakupa

3. Prijave za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati:

- zahtjev sa osobnim podacima (ime i prezime ili naziv tvrtke s adresom, OIB  te broj žiro računa ili tekućeg računa za povrat garantnog pologa, broj telefona, email adresa radi dostave obavijesti),

- dokaz o uplati jamčevine koja se uplaćuje na žiro - račun Proračun Općine Fužine – HR2524020061811700006 sa svrhom uplate "jamčevina za poslovni prostor", model 68 s  pozivom na broj: 9016-OIB;

- oznaku i redni broj prostora za koji se nadmeće

- iskaz ponuđene cijene zakupa koja mora biti viša od početne.

Uz ponudu se prilaže:

  • preslik važeće osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba (građanin ili obrtnik), odnosno presliku važeće osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, ako je ponuditelj pravna osoba, a ukoliko ponudu u ime ponuditelja daje opunomoćenik, i punomoć za zastupanje,
  • izvornik ili ovjereni preslik obrtnice iz koje mora biti vidljivo da je obrtnik registriran za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, ako je ponuditelj fizička osoba – obrtnik,
  • izvornik ili ovjereni preslik Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili Izvadak iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana obavijesti o raspisivanju natječaja, i iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru koji se licitira, te ime i prezime osobe zakonskog zastupnika pravne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba,
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini za poslovni prostor,
  • izjavu da će uplatiti garantni polog u visini od 6 mjesečnih zakupnina (iznos sa PDV-om) na ime urednog izvršavanja ugovornih obveza radi osiguranja novčanih tražbina po ugovoru na koja sredstva pologa se ne obračunavaju kamate, a koji iznos se mora uplatiti jednokratno prije sklapanja ugovora o zakupu;
  • dokaz o prvenstvenom pravu osoba temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za osobe koje takvo pravo žele ostvariti,
  • potvrde da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Općini, KTD-u Fužine d.o.o te Komunalac d.o.o. Delnice  i Republici Hrvatskoj, a koje ne smiju biti starije od 30 dana od dana održavanja nadmetanja,
  • izjavu da pristaje na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Općine, a u svrhu u koju su prikupljeni.

Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz natječaja, neće se razmatrati kao niti ponude ponuditelja koji imaju dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini, tvrtkama ranije navedenim ili državom proračunu.

4.  Nakon provedbe postupka natječaja, sa izabranim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora za cjelokupno vrijeme trajanja zakupa kojeg je zakupac dužan podnijeti javnom bilježniku po svom izboru i na svoj trošak na solemnizaciju.  Ugovor o zakupu sklapa se najkasnije u roku od 8 dana od dana dobivanja obavijesti da je ponuditelj odabran kao najpovoljniji ponuditelj.

Ukoliko ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora na prethodni način, poziva se idući ili se poništava natječaj, a ponuditelj u tom slučaju gubi pravo na povrat jamčevine za ozbiljnost ponude.

Natječaj za zakup poslovnog prostora biti će objavljen i na WEB stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr te na oglasnim pločama.

5. Pismene ponude za natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u Novom listu na adresu: Općina Fužine, Dr. F.Račkog 19, 51322 Fužine, u zatvorenoj omotnici sa naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA NATJEČAJ za prostor br. __".

Nezatvorene ponude smatrati će se neispravnim.

Kao zadnji dan računa se dan prijma pošiljke u Općini Fužine neovisno o načinu predaje!

6. Općina Fužine pridržava pravo poništavanja natječaja bez navođenja razloga uz obvezu povrata garantnog pologa u roku određenom ovim Natječajem.

O vremenu otvaranja ponuda svi ponuđači izvjestiti će se naknadno brzojavom, telefonom ili mailom.

7. Najpovoljnijim ponuđačem smatrati će se onaj ponuđač koji je ponudio najvišu zakupninu bez PDV-a. Mjesečna zakupnina se određuje u kunama a plaća se unaprijed, najkasnije do 20.-tog u mjesecu za mjesec za idući mjesec (unaprijed). Ukoliko bude dva ili više ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, prednost će se dati ponuđaču koji na otvaranju ponuda ponudi viši iznos zakupnine.

Mjesečna zakupnina određena na naprijed navedeni način uvećava se za pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV-a) u visini od 25% budući je porezna uprava Rješenjem utvrdila da je Općina Fužine porezni obveznik u svezi s obavljanjem djelatnosti davanja u zakup poslovnog prostora.

Zakupnik je dužan plaćati zakupninu s danom stupanja u posjed poslovnog prostora (tj. od dana izvršene primopredaje poslovnog prostora), a koji, obzirom da se radi o skladišnim djelatnostima, ne može biti duži od 8 dana od dana potpisa ugovora.

Pored zakupnine , zakupnik je dužan plaćati smeće, potrošenu vodu, električnu energiju, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, i sve ostale troškove koji terete poslovni prostor, sve u roku dospjeća naznačenom na ispostavljenom računu davatelja usluga.

8. Ukoliko se radi o ponuditelju koje ostvaruju prava prema posebnim propisima , isti trebaju dostaviti dokaze kojima dokazuju svoj status.

9. Obavijesti u svezi natječaja mogu se dobiti u Općini Fužine, Dr. Franje Račkog 19., na tel. 051/829-500 ili 829-506.

OPĆINA FUŽINE