Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

6.10.2022. / natječaji

Natječaj za dodjelu socijalnih stipendija učenicima/studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Na temelju članka 9. Odluke o socijalnim stipendijama Općine Fužine(„Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 31/14),  i Odluke Općinskog načelnika KLASA: 024-03/22-05/01 URBROJ: 2170-19-02-22-221 od 05.10.2022. godine, objavljuje se sljedeći

NATJEČAJ

za dodjelu socijalnih stipendija učenicima/studentima za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

1.PRAVO NA DOBIVANJE STIPENDIJE

1.1. Pravo na socijalnu stipendiju Općine Fužine imaju učenici i student koji su hrvatski državljani sa prebivalištem na području Općine Fužine najmanje 3 godine prije podnošenja zamolbe, da su redoviti učenici srednje škole ili redovni studenti, da ne ponavljaju razred/godinu za koju traže stipendiju, da im je prosjek ocjena 2,51 ili veći, te da nisu korisnici stipendija po nekoj drugoj osnovi.

1.2. Općina Fužine za školsku/akademsku godinu 2022./2023. dodjeljivati će jednu učeničku socijalnu stipendiju u iznosu od 500,00 kuna mjesečno i jednu studentsku socijalnu stipendiju u iznosu od 800,00 kuna mjesečno za razdoblje 10 mjeseci u jednoj školskoj/akademskoj godini.

1.3. Stipendija se dodjeljuje bespovratno.

1.4. Ugovor o stipendiranju sklapa se za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

2. PRIJAVA

2.1. Kandidati za dodjelu socijalne stipendije dužni su uz prijavu na natječaj za dodjelu stipendije priložiti:

  • uvjerenje o prebivalištu, ne starije od tri mjeseca (za sve članove domaćinstva)
  • potvrdu o redovnom upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,
  • izjava o članovima domaćinstva  - IZJAVA
  • potvrda o ukupnim prihodima domaćinstva (potvrda o prosječnoj neto plaći, odrezak od mirovine, rješenje o dječjem doplatku, rješenje Općinskog suda o alimentaciji,  potvrda Zavoda za zapošljavanje, potvrda za sva ostala primanja u obitelji),
  • svjedodžbe o uspjehu u školi (za prethodnu godinu, osim učenika prvih razreda koji dostavljaju svjedodže iz 7. i 8. razreda),
  • prijepis ocjena protekle akademske godine (studenti prve godine dostavljaju svjedodže 3. i 4. razreda srednje škola) 
  • izjava da ne prima stipendiju po niti jednoj drugoj osnovi
  • Izjava o korištenju osobnih podataka (obrazac preuzeti na stranicama Općine Fužine ili osobno u pisarnici Općine)

2.2. Prijave se ocjenjuju po kriterijima sukladno Odlukoe o socijalnim stipendijama (SN PGŽ 31/14). Prema skupljenim bodovima formira se lista natjecatelja koja će biti izvješena na oglasnoj ploči Općine Fužine i internet stranicama Općine Fužine (www.fuzine.hr) nakon što Povjerenstvo formira prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija.

2.3. Rok za podnošenje prijave za socijalne stipendije je 21.10.2022. godine. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom preporučeno na adresu

OPĆINA FUŽINE

Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine

sa naznakom ZA SOCIJALNE STIPENDIJE – NE OTVARATI.

3. OSTALO

3.1. Nepotpune zamolbe neće se razmatrati niti uzimati u obzir.

3.2. Za sva dodatna pitanja zainteresirane osobe mogu se obratiti u Općinu Fužine ili na telefon 051/829-503 radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.

 

                                                                                                                                                         OPĆINA FUŽINE

                                                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                                          David Bregovac , v.r.