Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

18.9.2023. / natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme (zbog zamjene), na radno mjesto viši savjetnik za pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – dalje u tekstu: Zakon), raspisuje

O G L A S

za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme (zbog zamjene), na radno mjesto

VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine

1 izvršitelj/ica uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu su:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

- magistar pravne ili stručni specijalist pravne struke,

- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

- poznavanje rada na računalu i programa koje radno mjesto zahtijeva,

- položen državni ispit.

Službenik se prima u službu uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17).

Izrazi koji se u ovom oglasu koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Uvjet magistra struke/stručnog specijalista, na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (74/2010, 125/2014, 48/2023) ispunjavaju osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a bez položenog državnog ispita, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, uz obvezu da ga položi u roku od godine dana od prijma u službu.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, za vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti prema posebnim propisima te obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s kandidatima, od kandidata koji po rang-listi ostvare najveći ili isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i to dokazao s priloženim dokazima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21). Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta oglasa, dostaviti sve dokaze iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na sljedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona, smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo: domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice) odnosno za osobe sa stranim državljanstvom ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose),
  3. dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom),
  4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog oglasa, 
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave ovog oglasa,
  7. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona, - izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika
  8. dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o položenom tečaju informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava),
  9. dokaz o položenom državnom ispitu,
  10. dokazi o ostvarivanju prava prvenstva.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, a prije izbora kandidata predočit će se izvornici.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na oglas već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu, u protivnom se smatra da je povukao prijavu na oglas.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi traženi prilozi.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivati će se samo u svrhu provedbe oglasa.

Kandidati prijavom na oglas pristaju da Općina Fužine, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju oglasa obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe oglasa od strane osoba ovlaštenih za provedbu. S prikupljenim osobnim podacima postupat će se u skladu s pozitivnim propisima, tj. u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679, te aktima Općine, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i dokaze navedene u oglasu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje nisu podnijele pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas, o čemu će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnim stranicama Općine Fužine https://www.fuzine.hr/hr/natjecaji/.

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere, a ta obavijest bit će istaknuta i na mrežnim stranicama Općine Fužine https://www.fuzine.hr/hr/natjecaji/.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici osobno, neposredno putem pisarnice Općine Fužine ili putem pošte, preporučenom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave oglasa kod nadležne službe za zapošljavanje, odnosno do 26. rujna 2023. godine, na adresu:

 

OPĆINA FUŽINE

Dr. Franje Račkog 19

51322 Fužine

s naznakom „Ne otvaraj – oglas za prijam u službu – VIŠI SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE FUŽINE“

Za izabranog kandidata donosi se rješenje o prijmu u službu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rješenje o prijmu u službu izabranog kandidata dostavlja se kandidatima prijavljenim na oglas protiv kojeg se može podnijeti žalba općinskom načelniku u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Općina Fužine po raspisanom oglasu ne mora izvršiti izbor, o čemu se donosi odluka o poništenju oglasa u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava na oglas.

                                                                                               PROČELNICA

                                                                                         Helena Pavić, dipl.iur.,v.r.

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje