Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

12.5.2023. / opće obavijesti

Javni poziv o početku postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta GF45, GF45-1 i GF45-2

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA: 932-01/12-02/182 URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) Općina Fužine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste GF45 (Balenska ulica), GF45-1 (odvojak Balenske ulice od GF45 do GF41 preko k.č. 5347/82, 5257 i 5258 u k.o. Lič) i GF45-2 (odvojak Balenske ulice do k.č. 5347/84 k.o. Lič) u k.o. LIČ, o početku postupka evidentiranja označenih cesta u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će GEOM d.o.o, Žrtava fašizma 26, 51304 Gerovo.

Terenska izmjera zemljišta: obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste, započelo je dana 28. travnja 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 02. lipnja 2023. godine, u vremenu od 08:30 do 09:30 sati u prostorijama Općine Fužine (mala vijećnica).

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 10. lipnja 2023. na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.

KLASA: 350-01/23-01/02

URBROJ: 2170-19-23-2

Fužine, 11. svibanj 2023.

 

                                                                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                                                          David Bregovac, v.r.