Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

8.7.2024. / opće obavijesti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja ceste GF51 i GF51-2

Na temelju članaka 123. - 133. Zakona o cestama ( NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 ) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine) Općina Fužine objavljuje

JAVNI POZIV

Ovim  pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih  prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste:

  • GF51 (od ŽC5062 u Ličkom polju do Svetišta Majke Božje Snježne) dužine cca. 450 m, izgrađena na k.č.br. 2669/1, K.O. Lič
  • GF51-2 (od GF51-1 u Ličkom polju oko Svetišta Majke Božje Snježne do ŽC5062 sa odvojkom do Križnog putaGF51-3) dužine cca. 1.400 m, izgrađena na k.č.br. 2669/1, K.O. Vrata 

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta kojima je vlasnik Općina Fužine.

Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetnih cesta izradit će ovlašteni inženjer geodezije Augustin Dušek, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1336), Geodetski ured "GEO-AGI" d.o.o. Grubišno Polje, 77. samostalnog bataljuna ZNG 19.

Općina Fužine će početi s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstane ceste dana 10.07.2024. godine u vremenu od 9,00 - 13,00 sati.

Obilježavanje će se izvoditi uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava uvid u Geodetske elaborate izvedenog stanja mogu izvršiti, kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 15.07.2024. godine u vremenu od 10,00 do 11,00 sati u prostorijama Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, Fužine, (mala vijećnica) te na tel. 043/550-777, mob.098/907-5601.

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pisanim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 23. srpnja 2024. godine na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.

KLASA: 350-01/24-01/08

URBROJ: 2170-19-24-1

Fužine, 08. srpanj 2024. godine

 

  OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                 David Bregovac