Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

9.6.2024. / opće obavijesti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture

Na temelju članaka 59., 60., 61., 62., 63. i 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) i Objašnjenju o izradi geodetskog elaborata izvedenog stanja komunalne infrastrukture Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, KLASA: 011-01/19-01/03, URBROJ: 541-01-19-11 od dana 02. travnja 2019. godine Općina Fužine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura:

  1. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET       MOTORNIM VOZILIMA
  2. JAVNE STUBE U LIČU PREMA GROBLJU
  3. GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE – SPOMENIK KULTURE (vodosprema u ulici Sv. Križ u Liču),

o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će GEOM d.o.o, Žrtava fašizma 26, 51304 Gerovo.

Terenska izmjera zemljišta: obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura obavljena je dana 12. listopada 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu obaviti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna pojašnjenja dana 21. lipnja 2024. godine, u vremenu od 09:00 do 09:30 sati u prostorijama Općine Fužine (mala vijećnica).

Svi zahtjevi za dodatna objašnjenja mogu se podnijeti i pisanim putem najkasnije osam (8) dana po završetku javnog uvida odnosno do 29. lipnja 2024. godine na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine.

KLASA: 350-01/24-01/05

URBROJ: 2170-19-24-2

Fužine, 05. lipanj 2024. 

                                                                                                                  Općinski načelnik

                                                                                                                 David Bregovac, v.r.