Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Dječji vrtić

27.1.2021. / dječji vrtić

Natječaj za radno mjesto administrativno računovodstveni djelatnik/ica

DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“
DONJE SELO 29A, FUŽINE
 
KLASA: 112-02/21-02/01
URBROJ: 2112-03-04/03-21-01
Fužine, 27. siječnja 2021. godine

 

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO - RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK/CA

1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)

 

Za prijam u radni odnos administrativno - računovodstvenog djelatnika/ce kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 93/13, 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

- preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij odnosno stručni studij ekonomske struke

- poznavanje rada na računalu

- prednost imaju kandidati s poznavanjem proračunskog računovodstva i iskustvu rada na EU projektima

-   probni rad: 6 mjeseci

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

  1. punoljetnost,
  2. državljanstvo,
  3. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u preslici:

-   životopis,

-   dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

-   dokaz o hrvatskom državljanstvu (kopija osobne iskaznice ili domovnice),

-   dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

-   dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):

a)    potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

b)    potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrda o priznatom statusu, potvrda o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) dužan/na je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane člankom 9.

Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja  dužan je priložiti dokaz o priznatom statusu prednosti.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Snježna pahulja“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu:

DJEČJI VRTIĆ „SNJEŽNA PAHULJA“
Donje selo 29a
51322 Fužine
s naznakom “za natječaj - radno mjesto administrativno – računovodstveni djelatnik”

Dokumentacija se šalje isključivo poštom. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, odnosno: nepravodobne, nepotpune, nepotpisane i primljene elektronskim putem, neće se razmatrati.

Do donošenja Odluke o odabiru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti ispravljeni ili poništeni.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića.

Natječaj je Objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Osnivača (www.fuzine.hr) te oglasnoj ploči Vrtića dana 27.01.2021.godine.

 

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA „SNJEŽNA PAHULJA