Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

25.10.2022. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog drugih izmjena i dopuna Programa građenja na području Općine Fužine za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Drugih izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnosti da najkasnije do  10.11.2022. godine     do 15,00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Program kako bi iste mogli uvrstiti na razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se program uputiti na donošenje.

Svi prijedlozi mogu se dostaviti na propisanom obrascu koji se nali u prilogu na mali komunalni.suradnik@fuzine.hr

Člankom 66. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) određeno je da se komunalna infrastruktura gradi u skladu sa Programom građenja komunalne infrastrukture. 

Za provođenje izmjena i dopuna  Programa sredstva su osigurana u Proračunu Općine Fužine za 2022. godinu

Sukladno Zakonu, Program obvezno sadrži opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom  troškovima građenja, te iskazom financijskih sredstava za ostvarivanje navedenoga Programa. Program se financira iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, doprinosa za šume, naknada od koncesija, naknada od služnosti, te drugih naknada i prihoda sukladno zakonu.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s  potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Drugim izmjenama i dopunama Programa  planirano je građenje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 9.085.657,50 kn, a financirati će se iz slijedećih izvora:

Prihodi od komunalnog doprinosa

700.000,00

Prihodi od šumskog doprinosa

818.100,00

Prihodi od naknade za koncesije

9.000,00

Prihodi od vodnog doprinosa

2.000,00

Prihodi od naknada za služnost

93.000,00

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

1.025.067,00

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

 

67.500,00

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna

2.020.000,00

Kreditna sredstva

3.858.000,00

Prihodi od prodaje zemljišta

Opći prihodi i primici

363.240,50

128.750,00

Pripremila:

Josipa Vlahović, ing.građ. v.r.

                                                                                   Općinski načelnik

                                                                                  David Bregovac, v.r.

 

Prijedlog Programa

Obrazac

Izvješće