Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

26.8.2022. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnosti da najkasnije do 09.09.2022. godine  do 15,00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predložene Prve izmjene i dopune  Programa kako bi iste mogli uvrstiti na razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se program uputiti na donošenje.

Svi prijedlozi mogu se dostaviti na propisanom obrascu koji se nali u prilogu na mali komunalni.suradnik@fuzine.hr

Sukladno članak 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program održavanja komunalne infrastrukture  istodobno s donošenjem proračuna.

Za provođenje Prvih izmjena i dopuna ovoga Programa biti će osigurana sva potrebna sredstva u Proračunu Općine Fužine za 2022. godinu

Sukladno Zakonu, Program obvezno sadrži opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnosti, te iskazom financijskih sredstava za ostvarivanje navedenoga Programa.

Prema Zakonu, održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, grobne naknade, te drugih naknada i prihoda sukladno zakonu.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture podrazumijeva se :

1. održavanje javnih zelenih površina

2. održavanje čistoće javnih površina

3. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje nerazvrstanih cesta

4. održavanje groblja

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje javne rasvjete

7. ostale usluge

Prvim izmjenama i dopunama Programa za 2022. godinu planirano je održavanje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 2.820.000,00 kn, a financirati će se iz komunalne naknade u iznosu od 2.092.000,00 kn, grobne naknade u iznosu od 105.000,00 kn, tekućih pomoći Hrvatskih cesta d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu u iznosu od 350.000,00 kn,  tekućih pomoći proračuna PGŽ u iznosu od 88.000,00 kn, tekućih pomoći iz Državnog proračuna  u iznosu od 10.000,00 kn, doprinosa za šume u  iznosu od 65.000,00 kn, te ostalih općih prihoda i primitaka u iznosu od 110.000,00 kn.

Pripremila:

Josipa Vlahović, ing.građ.,v.r.                                              Općinski načelnik

                                                                                            David Bregovac, v.r.

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2022. godinu

Obrazac

Izvješće