Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

26.8.2022. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu

Zakonska osnova za donošenjem Izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu sadržana je u članku 45. Zakonom o proračunu (Narodne novine broj  144/2021) kojim je utvrđeno da ukoliko tijekom proračunske godine zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i primitaka odnosno rashoda i izdataka proračuna, potrebno je izvršiti njihovo uravnoteženje. Uravnoteženje proračuna vrši se putem izmjena i dopuna, i to prema postupku identičnom za donošenje proračuna. Potreba za uravnoteženjem Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu ukazala se zbog praćenja podataka o naplati prihoda i izvršenju rashoda Proračuna, te razmatranjem stvarnih mogućnosti za realizaciju projekata po pojedinim programima.

Proračun Općine Fužine za 2022. godinu, usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine dana 03. prosinca 2021. godine, te je objavljen u „Službenim novinama Općine Fužine“ broj 06/21.

Razlozi za novim uravnoteženjem Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu jesu:

- nova procjena prihoda proračuna za 2022. godinu temeljena na dosadašnjim saznanjima o naplati prihoda tijekom godine,

- analizom troškova po pojedinim aktivnostima uočeno je da je iz objektivnih razloga potrebno izvršiti neke aktivnosti i projekte koji prvotno nisu bili planirani,

- program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka proračuna Općine Fužine usvojen na sjednici Općinskog vijeća 03. prosinca 2022.g.

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 26.08.2022. godine i traje zaključno do 09.09.2022. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na nacrt Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Fužine za 2022. godinu.

Adresa elektroničke pošte (e-mail) na koju se dostavljaju mišljenja, primjedbe i prijedlozi glasi:

financijski.suradnik@fuzine.hr

Pripremila:

Tea Štimac, dipl.oec., v.r.                                                                             

                                                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                                                            David Bregovac, v.r.

 

Prijedlog prvih izmjena i dopuna plana Proračuna Općine Fužine za 2022. godinu

Obrazac

Izvješće