Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Obavijesti

9.2.2021. / javna nabava

Poziv na dostavu ponude - Geodetske usluge za 2021.g.

Općina Fužine pokrenula je postupak nabave za geodetske usluge za 2021.g., te objavljuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a), Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Opis predmeta nabave: Geodetske usluge za 2021.g.

Procjenjena vrijednost nabave: 56.000,00 (bez PDV-a)

 1. UVIJETI NABAVE

Vaša ponuda mora ispunjavati slijedeće uvijete:

Način izvršenja: Ugovor

Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana otvaranja ponude

Mjesto izvršenja: Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine

Rok, način i uvijeti plaćanja: 60 dana od primitka valjanog računa

Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude sa PDV-om.

Kriterija za odabir ponude: najniža cijena (uz obvezu ispunjavanja navedenih uvijeta)

 1. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
 • Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (preslika)
 1. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na priloženom Ponudbenom listu i troškovniku, koje je potrebno potpisati od strane ponuditelja.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvijete i zahtijeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • Rok za dostavu ponude: do dana 19.02.2021. godine
 • Način dostave ponude: osobno, poštom s naznakom na omotnici “Za predmet nabave geodetske usluge”,
 • Mjesto dostave ponude: Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, tel. 051/829-510, fax. 051/835-768, e-mail: opcina@fuzine.hr
 1. OSTALO
 • Kontak osoba: Tea Štimac, 051/829-506, financijski.suradnik@fuzine.hr
 • Obavijest o rezultatima nabave: Pisana obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Ponudbeni list

Troškovnik