Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

22.7.2021. / natječaji

Javni natječaj radi prodaje nekretnina k.č.br. 618/3, k.o. Vrata i k.č.br. 618/4 k.o. Vrata

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, i 79/06) te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 021-05/21-01/04, URBROJ: 2112/03-01-21-26 od  15.07.2021. godine Općina Fužine raspisuje JAVNI NATJEČAJ radi prodaje nekretnina: 

  •  k.č.br. 618/3, k.o. Vrata, u naravi kuća i dvor u Belo Selo, površine 37 ččhv ili 133 m2 te
  •  k.č.br. 618/4 k.o. Vrata, u naravi livada i dvorište u Belo Selo, površine 540 čhv ili 1944 m2, sve upisane u ZK uložak 940, k.o. Vrata, po početnoj cijeni od 611.000,00 kuna.