Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

24.9.2023. / natječaji

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Fužine

Na temelju članka 17. Odluke o davanju u zakup i na privremeno korištenje javnih površina i zemljišta u vlasništvu Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine 09/20), članka 48. Statuta Općine Fužine (Službene novine Općine Fužine broj 06/21) i Odluke Općinskog načelnika Općine Fužine KLASA: 024-03/23-05/01 URBROJ: 2170-19-23-137 od 21. rujna 2023. godine raspisuje Javni natječaj za davanje u zakup javne površne u vlasništvu Općine Fužine prikupljanjem pisanih ponuda.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici osobno, neposredno putem pisarnice Općine Fužine ili putem pošte, preporučenom pošiljkom na adresu:

OPĆINA FUŽINE, dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine

s obaveznom naznakom: „Ne otvaraj-ponuda za zakup javne površine.“

Ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Općine Fužine najkasnije do 10. listopada 2023. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave ponuda.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj ponuditelj koji ponudi najveći iznos zakupnine, uz uvjet da ispunjava i druge uvjete natječaja.

Ako pristignu dvije ponude s istim iznosom ponuđene zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Cjeloviti tekst natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr i na oglasnoj ploči Općine Fužine, a Obavijest o raspisanom natječaju u dnevnom tisku (Novi list).

Sve obavijesti vezane uz lokaciju izloženu na javnom natječaju zainteresirani ponuditelji mogu dobiti svakim radnim danom u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine, Dr. Franje Račkog 19, Fužine, na broj telefona 051/829-502 i 051/829-507 ili putem elektroničke pošte na pisarnica@fuzine.hr

 

Općinski načelnik

David Bregovac, v.r.