Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

29.3.2021. / natječaji

JAVNI POZIV za potpore TOP događanjima u Gorskom kotaru u 2021.

Temeljem Odluke Turističkog vijeća TZGK, Turistička zajednica Gorskog kotara objavljuje

JAVNI POZIV

za potpore TOP događanjima u Gorskom kotaru u 2021.

 

I. Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Gorskog kotara (dalje u tekstu: TZGK) za TOP događanja na području Gorskog kotara, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i doprinose sljedećim ciljevima:

• promociji Gorskog kotara kao turističke destinacije

• unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedinog mjesta i/ili Gorskog kotara u cjelini

• povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa

• jačanju snage brenda goranskog turizma

• stvaranju prepoznatljivog imidža goranskog turizma.

II. Namjena potpore

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju goranskih događanja.

TOP događanja su prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za

koje se procjenjuje da su motiv dolaska velikog broja posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak, i to sportska, kulturna, zabavna, etno-gastronomska, povijesna i tradicijska.

Iznimno, Turističko vijeće TZGK može odlučiti o davanju potpore za događanje koje se održava po

prvi put, a očekuje se da će predstavljati značajan motiv dolaska turista u destinaciju te iznimno

obogatiti turističku ponudu destinacije.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se

održavaju u 2021. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za

neposrednu realizaciju događanja i to:

• najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)

• nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja

• najam prostora za održavanje događanja

• najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju

događanja

• troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika

• honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika

• zakup medijskog prostora i/ili troškove promocije događanja u zemlji i inozemstvu

• izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i dr.)

• usluge zaštitarske službe

• druge troškove neposredne organizacije događanja, koje TZGK smatra opravdanim.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator događanja mora aplicirati logo TZGK.

Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:

• kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava

• troškove uobičajenog poslovanja organizatora događanja (plaće i ostala primanja zaposlenih

bez obzira na razlog zapošljavanja, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska

putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe

ili bilo koje druge naknade)

• izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije

• sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja.

Ukupni fond sredstava koji će se raspodijeliti iznosi 150.000,00 kuna.

III. Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: Organizator) i to:

• trgovačka društva

• obrti

• zadruge

• javne ustanove

• ustanove u kulturi

• umjetničke organizacije

• jedinice lokalne samouprave

• udruge

Događanje može kandidirati samo jedan suorganizator događanja. Ako više (su)organizatora

kandidira isto događanje, potporu može dobiti samo jedan (su)organizator.

IV. Prihvatljivost troškova

TZGK može Organizatoru odobriti i isplatiti potporu do 50 % opravdanih/prihvatljivih troškova događanja.

V. Kriteriji za odobravanje potpore za događanja

Kriterij

Broj bodova

 

1. Značaj događanja za stvaranje motiva dolaska gostiju u Gorski kotar

 

 

      a) visok

30

 

      b) srednji

20

 

      c) nizak

10

 

      d) nema značaj

0

 

2. Značaj događanja za obogaćivanje sadržaja i razvoj turističke ponude u destinaciji

 

 

      a) visok

30

 

      b) srednji

20

 

      c) nizak

10

 

      d) nema značaj

0

 

3. Značaj događanja za podizanje konkurentnosti turističke ponude i promociju Gorskog kotara

 

 

     a) visok

30

 

     b) srednji

20

 

     c) nizak

10

 

     d) nema značaj

0

 

4. Karakter događanja

 

 

     a) međunarodni

20

 

     b) nacionalni

10

 

5. Sadržaj i kvaliteta događanja

 

 

     a)  iznimno  kvalitetan  program  (npr.  iznimno  bogat  i  raznovrstan  sadržaj:  zabavni/kulturni/eno-

30

 

     gastro/povijesni i dr.)

 

 

 

     b) kvalitetan program (npr. raznovrstan sadržaj: zabavni/kulturni/eno-gastro/povijesni i dr. i sudjelovanje

20

 

     renomiranih izvođača)

 

 

 

    c) jednostavan program s manjim brojem izvođača

10

 

6. Sudjelovanje drugih subjekata  

 

 

    a) financijski sudjeluje JLS

10

 

    b) projekt nema potporu JLS

0

 

7. Oglašavanje događanja

 

 

     a) oglašavanje u medijima u RH i na stranim tržištima te na društvenim mrežama

 

20

 

     b) oglašavanje u regionalnim i nacionalnim medijima u RH te na društvenim mrežama

10

 

     c) oglašavanje u hrvatskim regionalnim /županijskim medijima te na društvenim mrežama

 

5

 

UKUPAN MOGUĆI BROJ BODOVA

170

 

Događanja koja ostvare 140 bodova i više rangirat će se sukladno ostvarenim bodovima, a potporu

će ostvariti ovisno o redoslijedu do iskorištenja planiranih financijskih sredstava.

VI. Dokumentacija za kandidiranje

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

• u tiskanom obliku – obrasce je potrebno isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te poslati poštom preporučeno s cjelokupnom dokumentacijom.

Organizator je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjen obrazac zahtjeva (prilog I.)

3. Izjavu o podmirenim dugovanjima (prilog II.)

4. Popunjen obrazac koji se odnosi na planirane prihode i rashode (prilog III.)

5. Izjavu korisnika o nekažnjavanju (prilog IV.)

6. Dokaz o pravnom statusu organizatora događanja: preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog, ili

drugog odgovarajućeg registra

7. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ne smije

biti starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)

8. Program događanja – opisni i kronološki sadržaj događanja s listom izvođača/sudionika

9. Dokaz o sudjelovanju JLS u financiranju događanja (Izjava o sudjelovanju s navedenim iznosom

sredstava, ugovor ili sl.).

Turistička zajednica Gorskog kotara zadržava pravo od organizatora događanja zatražiti na uvid dodatna pojašnjenja i dodatnu dokumentaciju.

Javni poziv objavljen je na internetskim stranicama gradova i općina s područja Gorskog kotara.

VII. Odobravanje potpore, odluka i objava popisa korisnika

Obradu, evidentiranje i ocjenu valjanosti zaprimljenih kandidatura, sukladno kriterijima Javnog poziva, provodi Povjerenstvo koje čine najmanje tri člana. Povjerenstvo, koje imenuje Direktor, utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava potpore, sukladno utvrđenim bodovima/ocjenama i rezultatima rangiranja. Prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava potpore dostavlja se Turističkom vijeću Turističke zajednice Gorskog kotara koje donosi odluku o dodjeli potpora.

Popis projekata s iznosom dodijeljenih sredstava potpore po korisnicima bit će objavljen na

internetskim stranicama TZGK najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke

o dodjeli potpora događanjima.

VIII. Način i rok podnošenja kandidatura

Organizatori događanja kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. Javnog poziva, podnose TZGK.

Kandidature se podnose u tiskanom obliku - ispunjene obrasce potrebno je isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom te poslati poštom preporučeno s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI. Javnog poziva u zatvorenoj omotnici s naznakom

„Javni poziv za potpore TOP događanjima u Gorskom kotaru u 2021. – NE OTVARATI“.

Kandidature se šalju na adresu

Turistička zajednica Gorskog kotara

Lujzinska cesta 47/1

51 300 Delnice

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 23.04.2021.

(u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 23.04. 2021.)

IX. Kandidature koje se neće razmatrati

Neće se uzeti u razmatranje:

• kandidature s nepotpuno ispunjenim obrascima

• kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VI.

• kandidature koje se ne dostave u roku

• kandidature organizatora koji ne mogu biti korisnici potpore prema ovom Javnom pozivu

• organizatori koji nisu podmirili svoje obveze plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

• događanja za koje kandidaturu zasebno podnosi više suorganizatora.

X. Sklapanje ugovora

S organizatorom kojem Turističko vijeće TZGK odobri potporu, sklapa se ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije događanja, isplata potpore, nadzor

namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju događanja i dodjelu

potpore.

XI. Način isplate potpore

TZGK će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije događanja i po primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom:

• zahtjev za isplatu odobrenih sredstava koji mora sadržavati:

a) iznos odobrenih sredstava

b) broj ugovora o potpori

c) broj žiro računa/IBAN organizatora

• izvješće o realizaciji događanja (opis realiziranih aktivnosti) i utrošenim sredstvima po vrstama

(specifikacija troškova)

• foto i/ili druga dokumentacija kojom se dokazuje realizacija događanja

• računi izvođača/dobavljača, ugovori i druge dokaznice/dokumenti kojima se dokazuje realizacija događanja s bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa ili plaćeni računi za gotovinsko plaćanje

• kopija originalnih računa dobavljača kod kojih je izvršeno oglašavanje s bankarskim izvodima koji dokazuju izvršena plaćanja dostavljenih računa

• originalni primjerci objavljenih oglasa u tiskanim medijima

• fotodokumentacija za oglašavanje putem plakatiranja

• odgovarajuća dokumentacija za ostale vrste oglašavanja.

TZGK ima pravo praćenja provjere točnosti podataka iz dostavljene dokumentacije te zadržava pravo

traženja dopune dokazne dokumentacije o realizaciji događanja i izvršenim plaćanjima.

XII. Nadzor

TZGK ima pravo nadzora/praćenja realizacije događanja i kontrole namjenskog trošenja sredstava. Ako TZGK utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost.

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem na tz.gorski.kotar@gmail.com , najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

 

Direktor

TZ Gorskog kotara

Petar Hrg, mag. oec.