Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Natječaji

16.12.2022. / natječaji

Oglas za prijam u službu, REFERENT - VODITELJ/ICA EU PROJEKTA - PROGRAM "ZAŽELI" - FAZA III

Temeljem članka 19. i 29. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/2008, 61/2011, 4/2018, 96/2018, 112/2019), službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno puno radno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, na radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine

REFERENT - VODITELJ/ICA EU PROJEKTA - PROGRAM "ZAŽELI" - FAZA III

uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca

Opći uvjeti za prijam u službu su:

•          punoljetnost,

•          hrvatsko državljanstvo,

•          zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu:

•           srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju

•          najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

•          poznavanje rada na računalu,

•          položen državni ispit

Osoba koja ispunjava ostale uvjete, a nema položen državni ispit može biti primljena u službu uz obvezu polaganja ispita u roku od jedne godine od prijema.

Služba na određeno vrijeme ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Sukladno odredbi članka 28.stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, služba se zasniva na određeno vrijeme, za vrijeme trajanja projekta, uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Projekt je u potpunosti sufinanciran iz Europskog socijalnoj fonda „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III.

U službu ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke prijma u službu propisane člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: Zakon).

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17). Izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste za osobe, u muškom su rodu i odnose se ravnopravno na oba spola.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj upravi ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, za vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti prema posebnim propisima te obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama.

Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.). Dodatne informacije za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene su na sljedećoj poveznici: https://www.gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog Javnog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor i sl.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće priloge:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važećeg dokumenta kojim se dokazuje hrvatsko državljanstvo: domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice),
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika rješenja, ugovora, potvrde poslodavca ili sl., a koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) a koje je evidentirano u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • uvjerenje Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objave ovog Natječaja,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona, - izjavu nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava),
 • dokaz o položenom državnom ispitu,
 • dokazi o ostvarivanju prava prvenstva,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka.

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama te će izabrani kandidat predočiti izvornik isprava.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na Javni natječaj već će se ona ishoditi prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Kandidat je dužan pristupiti zdravstvenom pregledu po pozivu jer se inače smatra da je povukao prijavu na Javni natječaj.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi. Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivati će se samo u svrhu provedbe javnog natječaja. Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Općina Fužine, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe javnog natječaja od strane osoba ovlaštenih za provedbu. S prikupljenim osobnim podacima postupat će se sukladno pozitivnim propisima, tj. sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18 ) i Uredbe (EU) 2016/679, te aktima Općine, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje nisu podnijele pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, a po potrebi i provjera praktičnog rada, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog intervjua.

 Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na Javni natječaj.    

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na mrežnoj stranici www.fuzine.hr .

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te će isti biti obaviješteni o danu, vremenu i mjestu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere, a ta obavijest bit će istaknuta i na web stranici Općine Fužine www.fuzine.hr

Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatrat će se da povlači prijavu.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

OPĆINA FUŽINE

Dr. Franje Račkog 19

51322 Fužine

s naznakom „Ne otvaraj – javni natječaj za prijam u službu – „REFERENT - VODITELJ/ICA EU PROJEKTA - PROGRAM "ZAŽELI" - FAZA III“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679 – u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), Općina Fužine kao voditelj obrade osobnih podataka sa istima će postupati prema načelima obrade osobnih podataka navedenih u članku 5. Uredbe.

Svi prijavitelji su dužni ispuniti izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Fužine www.fuzine.hr  nastavno na ovaj natječaj.

Po raspisnom oglasu ne mora se vršiti izbor, te se natječaj može u cijelosti ili djelomično poništiti.

Službenica ovlaštena

za privremeno

obavljanje poslova pročelnika:

                                                                                                                                              Kristina Čop, mag.iur.,v.r.

Obrazac izjave

Privola

Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje

Odluka o raspisivanju natječaja

Poziv na testiranje

Obavijest o izboru kandidata