Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

14.11.2022. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2023. godinu

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2023. godinu

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnosti da najkasnije do  30.11.2022. godine do 15,00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predloženi Program kako bi iste mogli uvrstiti na razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se program uputiti na donošenje.

Svi prijedlozi mogu se dostaviti na propisanom obrascu koji se nali u prilogu na mali:  komunalni.suradnik@fuzine.hr

Člankom 66. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) određeno je da se komunalna infrastruktura gradi u skladu sa Programom građenja komunalne infrastrukture. 

Za provođenje ovoga Programa sredstva su osigurana u Proračunu Općine Fužine za 2023. godinu

Sukladno Zakonu, Program obvezno sadrži opis i opseg poslova građenja komunalne infrastrukture s procjenom  troškovima građenja, te iskazom financijskih sredstava za ostvarivanje navedenoga Programa. Program se financira iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, doprinosa za šume, naknada od koncesija, naknada od služnosti, te drugih naknada i prihoda sukladno zakonu.

Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s  potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

 

Komunalna infrastruktura jesu:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

 

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023 godinu planirano je građenje infrastrukture iz slijedećih izvora:

Prihodi od komunalnog doprinosa

78.000,00

Prihodi od šumskog doprinosa

59.336,00

Prihodi od naknade za koncesije

1.061,00

Prihodi od vodnog doprinosa

150,00

Prihodi od naknada za služnost

12.343,00

Prihodi od prodaje zemljišta

215.000,00

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna

62.190,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

 

1.255.000,00

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

693.463,00

Kreditna sredstva

512.045,00

 

SVEUKUPNO

 

2.888.588,00 €

 

Pripremila:

Josipa Vlahović, ing.građ.

                                                                                   Općinski načelnik

                                                                                  David Bregovac, v.r.

 

Prijedlog Programa

Obrazac

Izvješće