Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

Savjetovanje s javnošću

11.11.2021. / savjetovanje s javnošću

Prijedlog trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2021. godinu

Prijedlog Trećih izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2021. godinu

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnosti da najkasnije do 01.12.2021. godine  do 15,00 sati dostave svoje primjedbe ili prijedloge na predložene Treće izmjene i dopune Programa kako bi iste mogli uvrstiti na razmatranje na sjednici Općinskog vijeća Općine Fužine na koju će se program uputiti na donošenje.

Svi prijedlozi mogu se dostaviti na propisanom obrascu koji se nali u prilogu na mali komunalni.suradnik@fuzine.hr

Sukladno članak 72. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)  predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program i njegove izmjene i dopune održavanja komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu, te istodobno s donošenjem proračuna.

Prema Zakonu, održavanje komunalne infrastrukture financira se iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, šumskog doprinosa, grobne naknade, te drugih naknada i prihoda sukladno zakonu.

Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture podrazumijeva se :

1. održavanje javnih površina

   2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

   3. održavanje nerazvrstanih cesta

   4. održavanje groblja

   5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

   6. održavanje javne rasvjete

   7. higijeničarsko-veterinarske usluge

   8. geodetske usluge

Trećim izmjenama i dopunama Programa za 2021. godinu planirano je održavanje komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 2.873.500,00 kn, a financirati će se iz komunalne naknade u iznosu od 2.085.000,00 kn, grobne naknade u iznosu od 105.000,00 kn, tekućih pomoći Hrvatskih cesta d.d. za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom periodu u iznosu od 310.000,00 kn,  tekućih pomoći proračuna PGŽ u iznosu od 50.000,00 kn, tekućih pomoći iz Državnog proračuna  u iznosu od 8.000,00 kn,  doprinosa za šume u iznosu od 230.500,00 kn, te komunalni doprinos u iznosu od 85.000,00 kn.

Pripremila:

Josipa Vlahović, ing.građ.

                                                                                                 Općinski načelnik

                                                                                                David Bregovac, v.r.

Dokumenti