Vremensku prognozu omogućavaju pametne klupe

1.3.2024. / zazeli

JAVNI POZIV - PROJEKT „ZAŽELI – IMAŠ PODRŠKU“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (KLASA: 984-01/23-01/29, UR. BROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19) od 03.01.2024. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda+, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ Kodni broj: SF.3.4.11.01.0005 potpisanog dana 23.02.2024. godine (KLASA: 302-01/23-01/21 URBROJ: 2170-19-24-12) Općina Fužine, za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Zaželi – imaš podršku“, dana 01.03.2024. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PRUŽANJA POTPORE I PODRŠKE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA S INVALIDITETOM U PROJEKTU „ZAŽELI – IMAŠ PODRŠKU“

 

 1. O PROJEKTU

Opći cilj projekta „Zaželi – imaš podršku“ je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi u razdoblju od 32 mjeseca za najmanje 60 sudionika.

Specifični cilj je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

 

 1. KORISNICI PROJEKTA

Prihvatljivi korisnici projekta su oni koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

1. Osobe starije od 65 godina koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi

 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (na dan objave ovog Poziva ukupni mjesečni prihod ne smije prelaziti 980,26 €)
 • za dvočlana kućanstva (ne moraju svi članovi kućanstva biti pripadnici ciljne skupine) ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije uključivanju u aktivnosti projekta (na dan objave ovog Poziva ukupni mjesečni prihod ne smije prelaziti 1.633,76 €)
 •  za višečlana kućanstva (svi članovi moraju biti pripadnici ciljanih skupina) ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (na dan objave ovog Poziva ukupni mjesečni prihod ne smije prelaziti 2.450,64 €)

te koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

2. Odrasle osobe s invaliditetom koje žive u samačkom, dvočlanom kućanstvu (ne moraju svi članovi kućanstva biti pripadnici ciljnih skupina) ili višečlanom kućanstvu (svi članovi moraju biti pripadnici ciljanih skupina) i

 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: sluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 

 1. AKTIVNOSTI PROJEKTA

Aktivnosti potpore i podrške koje pružaju zaposlenici/ice uključuju:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.)
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.)
 • posredovanje u ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala, naručivanje i pratnja kod liječnika i dr.)
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Aktivnosti potpore i podrške ne odnose se na bilo koji oblik provedbe zdravstvene njege koja bi zahtijevala posebna znanja i vještine, a aktivnosti „zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba“ koje se pružaju ovim javnim pozivom definiraju se kao su one aktivnosti koje su životno nužne i prijeko potrebne.

 

 1. PRIJAVA KORISNIKA

U prijavi je potrebno priložiti:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA
 • ispunjen Obrazac prijave na javni poziv
 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec siječanj 2024. godine
 1. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
 • ispunjen Obrazac prijave na javni poziv
 • preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec siječanj 2024. godine
 • preslika Potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta- oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Općina Fužine će u svrhu dokazivanja prava na korištenje usluga za potporu i podršku zatražiti od Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi sljedeće usluge: uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj.

 

 1. ROK ZA PRIJAVU

Poziv je otvoren 30 dana, odnosno do 01. travnja 2024. godine. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru te će se na temelju utvrđenih činjenica iz prijavnog obrasca sastaviti rang lista korisnika. Prva rang lista s pripadnicima ciljne skupine kojima će se pružiti potpora i podrška formirat će se najkasnije do 20. travnja 2024. godine.

 

 1. BODOVANJE

Rang lista će se formirati na temelju sljedećih kriterija:

VRSTA KUĆANSTVA: prednost će imati korisnici koje žive sami, odnosno u samačkim kućanstvima

VISINA MJESEČNIH PRIHODA: prednost će imati korisnici s nižim mjesečnim prihodima

OSOBE S INVALIDITETOM: prednost imaju osobe s naznačenim trećim ili četvrtim stupnjem invaliditeta.

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Općine Fužine.

Na mrežnoj stranici Općine Fužine možete preuzeti Obrazac za prijavu.

Prijavu je moguće dostaviti na sljedeće načine:

 • preporučenom poštom na adresu Općina Fužine, Dr. Franje Račkog 19, 51322 Fužine, s naznakom „Prijava na javni poziv projekta „Zaželi – imaš podršku“,
 • elektroničkom poštom na adresu pisarnica@fuzine.hr
 • osobno u pisarnici Općine Fužine.

KONTAKT: (051) 829 506 svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 ili elektroničkom poštom  pisarnica@fuzine.hr

 

Obrazac prijave na javni poziv